ភាសាចំណុចប្រទាក់ :
រូបិយប័ណ្ណ :
ទិញផលិតផលមកពីទូទាំងពិភពលោក។ លក់ផលិតផលទៅទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ Create Free Store
ផ្ទុកឡើងពីក្នុងតំបន់
  
ផ្ទុកឡើងពីក្នុងតំបន់
  

IKYU COSME SELECTION

 
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងលក់
逸久 Ikyu


120年の歴史を持つコスメメーカーと老舗のジュエリーメーカーのコラボレーション。 ジュエリーメカーだからこそできたダイヤモンドやパールをパウダー状にし、化粧品の中に融合、宝石のような輝きが肌を美しく魅せます。

35.52  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] BBシャイニングクリーム ナチュラル
37.49  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー」 ダイヤモンドパフューム(練り香水)
177.58  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] ラビジュークリーム
36.5  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] ラビジューローション
35.52  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] ラビジューウォッシュ 洗顔料
35.52  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] ラビジュークレンジングジェル 洗い流し専用メイク落とし
78.93  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] シャイニーパウダー 携帯タイプ | ボディパウダー
69.06  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー」 FLベール フェイスパウダー
64.13  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー]プロテクトGEMファンデーション ナチュラル | ファンデーション
35.52  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] BBシャイニークリーム オークル  ファンデーション
39.46  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] リュビジューチーク
63.14  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] アレキサンドライト アイシャドウ
35.52  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] エクセレントBBエッセンス ファンデーション
26.64  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] リュビジューリップジェル モンローレッド | リップカラー
26.64  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] リュビジューリップジェル コーラルピンク | リップカラー
35.52  ប្រាក់ដុល្លារ
D.ifstory[ディフストーリー] ラビジューウォッシュ 洗顔料
1