കറൻസി :
Post : Location-->
ലോകത്തില് നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക. ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ. Create Free Store
പ്രാദേശിക നിന്നും അപ്ലോഡ്
  
പ്രാദേശിക നിന്നും അപ്ലോഡ്
  

IKYU

 
ഷോപ്പ് (ടീം) സ്ഥിതി:Japan
കട മാനേജർ
逸久 Ikyu


Ikyu sells valuable Japanese traditional products, mainly Osaka-Sakai kitchen knives (Wa Bocho) to customers over the world. Soul entered knives by skilled Japanese craftsmen commits "pleasure of ownership" to the customer who bought.


12.22  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Fine
12.22  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Medium
12.22  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
Rust Eraser [Sabitoru] -Rough
6.96  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
SUPER TOGERU - Strong suppoer for knife sharpening
24.44  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
【Special Price】Sharpened Santoku-Knife Left-Handed
20.68  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
Kyomen Shokunin - Mirror finishing cream for kitchen knives
33.84  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
King Whetstone 1000/6000
തയ്യാറെടുക്കുന്നു
507.6  അമേരിക്കൻ ഡോളർ
[IKA003-19050]白鋼出刃19.5cmWHITE STEEL 195mm [DEBA]
1