រូបិយប័ណ្ណ :
ສະຖານທີ່ : Location-->
ទិញផលិតផលមកពីទូទាំងពិភពលោក។ លក់ផលិតផលទៅទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ Create Free Store
ផ្ទុកឡើងពីក្នុងតំបន់
  
ផ្ទុកឡើងពីក្នុងតំបន់
  

IKYU

 
ហាងលក់ (ក្រុម) មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង:Japan
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងលក់
逸久 Ikyu


Ikyu sells valuable Japanese traditional products, mainly Osaka-Sakai kitchen knives (Wa Bocho) to customers over the world. Soul entered knives by skilled Japanese craftsmen commits "pleasure of ownership" to the customer who bought.


11.88  ប្រាក់ដុល្លារ
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Fine
11.88  ប្រាក់ដុល្លារ
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Medium
11.88  ប្រាក់ដុល្លារ
Rust Eraser [Sabitoru] -Rough
6.76  ប្រាក់ដុល្លារ
SUPER TOGERU - Strong suppoer for knife sharpening
23.75  ប្រាក់ដុល្លារ
【Special Price】Sharpened Santoku-Knife Left-Handed
20.1  ប្រាក់ដុល្លារ
Kyomen Shokunin - Mirror finishing cream for kitchen knives
32.89  ប្រាក់ដុល្លារ
King Whetstone 1000/6000
ការត្រៀមរៀបចំ
493.29  ប្រាក់ដុល្លារ
[IKA003-19050]白鋼出刃19.5cmWHITE STEEL 195mm [DEBA]
1