Company

wBuyBuy
Sell product from Any Country to Any Country!
Features of wBuyBuy

Sell to the world, buy from the world
1) Global Ecommerce Platform!!

Show you company/brand to all the world
2) Multi-language homepage!!
(Even you don't create online shop, you are welcome to register and have you own Multi-language homepage.

Global e-commerce platform, multi-national, multi-lingual, multi-currency
3) Multilingual online free shop, free to list product! !
(International shipping fee auto calculation system, 92 languages support, nearly 50 payment methods around the world support, automatic translation + manual translation functions integrated)


Features of wBuyBuy
SELL FROM ANY COUNTRY TO ANY COUNTRY. ONE WORLD, ONE PLATFORM.
Support 92 languages+Automatic translation function+human translation function. Sell products from any country to any country. For example, Sell products from US to all over the world, from China to All over the world.
FREE TO CREATE ONLINE SHOP, NO LISTING FEE
5% TRANSACTION FEE+5% PAYMENT FEE+$0.4(ONLY IF PRODUCTS ARE SOLD, NO RISK!)
Free to create online shop(Multilingual), no listing fee, free Multilingual home page(shop manager page)
OVERSEAS SHIPPING FEE AUTOMATIC CALCULATION FUNCTION
Overseas shipping fee automatic calculation function of popular International Express(EMS, UPS, Fedex, DHL) integrated.
MULTI-SHOP OPENINGS(MULTI-LANGUAGE SUPPORT)
One user can create more than one online shop!
SOCIAL FUNCTIONS INTEGRATED.
Post updates with multi languages on personal page. This can make customers know who are selling products, and set their minds at rest.
Fee of wBuyBuy
Fee of creating shop
0
Fee of creating shop
0
Transaction Fee
5%
Payment Fee of shop
5%
If your products not sold

Fee: 0, No risk!
wBuyBuy payment process

Սկան QR Code
պատճենը հղում
Զեղչ ընդլայնված
զեղչ ծրագիրը
Խնդրում ենք թարմացնել ձեր հավելվածը
Ընդհանուր զեղչերի տեղադրում
Զեղչված գին