Siyayya
Kaya
Tabbatar da
Biyan
Baronka ta Siyayya ne m.