อัปโหลดรูปภาพของตัวเลือก  
เงินตรา :
ManzilVị trí" : Location-->
ซื้อสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก ขายสินค้าไปทั่วโลก Create Free Store
จัดส่งสินค้าจาก
China Mainland
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
ผู้จัดการร้าน

ZHANGWEILONG   


เกี่ยวกับร้าน
ชื่อผลิตภัณฑ์

离原

ราคา 779.15 ดอลลาร์สหรัฐ
ขนาด  
45*75(CM))
  
Please choose
สี  
绿色
  
Please choose
สุทธิ  
200
  
Please choose
重量  
200
  
Please choose
สินค้าคงคลัง 5
ปริมาณ
ตัวเลือก, Please choose

ใส่ในรถเข็น
เกี่ยวกับร้าน
China Mainland
 
田华版画
 
田华版画作品,丝网版画
รายการยอดนิยมอื่น ๆ ของร้านนี้
779.15  ดอลลาร์สหรัฐ
寂兮廖兮 一
779.15  ดอลลาร์สหรัฐ
离原
[th] ชื่อของงาน: จากต้นฉบับจากสีขาว Junyi: จากวัสดุหญ้าเดิม: พิมพ์หน้าจอไหมเวลาสร้าง: 2016
รายละเอียดของสินค้า:
 
作品名称:离原 取自白君易:离离原上草
材料: 丝网版画
创作时间: 2016年
Name of the work: From the original from the white Junyi: from the original grass material: silk screen print creation time: 2016
作品名稱:離原取自白君易:離離原上草材料: 絲網版畫創作時間: 2016年
Nombre de la obra: Del original del Junyi blanco: del material de la hierba original: tiempo de creación de la pantalla de seda: 2016
ชื่อของงาน: จากต้นฉบับจากสีขาว Junyi: จากวัสดุหญ้าเดิม: พิมพ์หน้าจอไหมเวลาสร้าง: 2016
作品の名前:白のオリジナルからJunyi:オリジナルの草素材から:シルクスクリーン印刷の作成時間:2016
Tên tác phẩm: Từ bản gốc từ Junyi trắng: từ nguyên liệu cỏ gốc: thời gian tạo bản in lụa: 2016
ความคิดเห็นของลูกค้า
อังกฤษ
จีนประยุกต์
จีนดั้งเดิม
ญี่ปุ่น
สเปน
เกาหลี
ฝรั่งเศส
ไทย
เวียดนาม
มาเลย์
โปรตุเกส
เยอรมัน
อิตาลี
อาหรับ
รัสเซีย
เฮบรู
โปแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
เดนมาร์ก
อัฟริกัน
อัลบาเนีย
อาร์เมเนีย
อาเซอร์ไบจาน
บาส์ก
เบลารุส
เบนกาลี
บอสเนีย
เบลเยียม
คาตาลัน
ซีบัวโน
Chichewa
โครเอเชีย
เชก
ดัทช์
ภาษาโลก
เอสโทเนีย
ฟิลิปปินส์
ฟินแลนด์
กาลิเชีย
จอร์เจีย
กรีก
กุจราช
ชาวเฮติ
เฮาซา
เฮบรู
ฮินดี
ม้ง
ฮังการี
ไอร์แลนด์
Igbo
อินโดนีเซีย
ไอริส
ชวา
คันนาดา
คาซัค
เขมร
คลิงออน
ลาว
ละติน
ลัตเวีย
ลิธัวเนีย
ภาษามาซิโดเนีย
มาลากาซี
มาเลยาลัม
มอลเทส
เมารี
มาราติ
มองโกเลีย
พม่า (พม่า)
เนปาล
เปอร์เซีย
ปัญจาบ
โรมาเนีย
เซอร์เบีย
พัฒนาการ
สิงหล
สโลวัค
สโลวีเนีย
โซมาเลีย
ซูดาน
สะวาฮิลี่
ทาจิก
ทมิฬ
เทลูกู
ตุรกี
ยูเครน
เออร์ดู
อุซเบค
เวลช์
ยิว
ยูรูบา
ซูลู
1
...