Upload Picture of option  
Currency :
Location : Location-->
Buy products from all over the world. Sell products to all over the world. Create Free Store
Ship From
Japan
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
Shop Manager

Jing (Master)   


About Shop
Product Name

Holbein Watercolor Medium 60ml W472 Watercolor Medium

Price 3.24 U.S. Dollar
Quantity
Option, Please choose

Add to Cart
About Shop
Japan
Blueberry Painting shop (wBuyBuy official cooperation store)
This shop sells and products related to the art of painting, all goods are sent directly by Japan, no transshipment, simple and fast, welcome to Mina Sang to buy, delivery within two weeks after ordering, please be patient (wBuyBuy official cooperation store)
Other popular items of this shop
70.25  U.S. Dollar
Holbein Pancolor PN693 12 color set (made of white porcelain)
[en] JAN CODE : 4900669026938
907.66  U.S. Dollar
Holebin anniversary transparent watercolor 115 colors set
[en] JAN CODE: 4938331123142
58.17  U.S. Dollar
Horubain Kogyo Japanese paint paint new face color 28 colors set N353
[ja] 日本の伝統的な色を固形にした水性絵具です。水を含ませた筆で表面を数回なでると、美しい色がとけてきます。墨彩画、俳画の色づけなどにも最適です。(顔彩ではありません)※墨彩画におすすめです。
58.17  U.S. Dollar
Holbine Solid Watercolor Paint Artistic Pan Color 18 Colors Set Resin Case PN694 Half Pan
[zh] Holbein ホルペイン 荷尔拜因
14.21  U.S. Dollar
Chalk marker 12 color set
[en] In addition to chalk art, it is an aqueous pastel marker that can also be used for whiteboards and glass. It can be easily wiped out with water.
15.78  U.S. Dollar
Gansai 18 color set
[en] ■COLORS Taisya, Rokusyo, Kuro, Koubai, Ai, ki, Aokusa, Wakaba, Murasaki, Beni, Asagi, Byakugun, Oudo, Enji, Gunjo, Gofun, Byakuroku, Syu
37.89  U.S. Dollar
Holbein transparent watercolors 5ml W405 24 color set
[zh] Holbein ホルペイン 荷尔拜因
27.77  U.S. Dollar
Holbein the Seven Gods Mana Transparent Watercolor Paint 12 Colors Set
[en] It is a collaboration transparent watercolor paint set with the popular writer "The Seven Gods Mana". It is a color set that selects the colors actually used in the drawn package illustration. With a booklet that describes the making of the illustration. Transparent watercolor paint 12 colors No. 2 tube (5 ml) Color set ・ Cadmium red deep ・ Vermillion hugh ・ Brilliant pink ・ Joan Brian? 1 ・ Imidazolon yellow ・ Tail belt ・ Marine blue ・ Horizon blue ・ Mars violet ・ Lilac ・ Gray of Gray Pains Gray More
3.24  U.S. Dollar
Holbein Acrylic Medium Crystal Gel Medium AM557 40ml
2.52  U.S. Dollar
Holbein Acrylic Medium Gel Medium AM551 40ml
6.72  U.S. Dollar
Holbein Acrylic Medium 200ml AM575 Penching Medium
[en] JAN CODE 4900669145752
20.13  U.S. Dollar
Holbein Solid Watercolor Paint Opaque Cake Color 12 Colors Set C030 30mm Diameter
[en] Product Description It is a solid, solid, opaque, watercolor paint with good water color. It is useful for outdoor use because it dissolves with a brush with water. Metal BOX convenient to carry. [Set Contents]-Carmine-Vermilion-Deep Yellow-Lemon-Billigan-Light Green-Ultramarine-Cobalt Blue-Yellow Ocher-Burnt Amber-Burnt Sherna-Black-Chinese White (6ml tube included)
20.13  U.S. Dollar
Holbein Solid Watercolor Paint Transparent Cake Color 12 Colors Set C010 Diameter 25 mm
[en] Product Description It is a solid, transparent, water-repellent, water-colored, beautiful colored paint. It is useful for outdoor use because it dissolves with a brush with water. Metal BOX convenient to carry. [Set Contents]-Carmine-Vermilion-Deep Yellow-Lemon-Gibiridan-Light Green-Pulsian Blue-Ultramarine-Yellow Ocher-Burnt Amber-Burnt Sherna-Black-Chinese White (6ml tube included)
126.28  U.S. Dollar
Holbein Solid Watercolor Paint Artist Pan Color Metal Box 24 Colors Set PN682 2682
71.26  U.S. Dollar
Holbein Solid Watercolor Paint Artist Pan Color Metal Box 16 Colors Set PN681 2681
40.49  U.S. Dollar
Holbein Solid Watercolor Paint Artist Pan Color 8 Colors Set Metal Box PN688 Half Pan
Product description:
 
通过将涂料与涂料混合,可以增强涂料的颜色延伸,并可以精美地绘制细线。干燥有点慢。 <使用方法>在调色板上混合水彩,使用时不要过多稀释。 <使用注意事项>添加到储水器的方法几乎没有效果。此外,当使用太多时,光泽仍留在屏幕上,并且绘图部分变得坚硬和易碎。不要与深蓝色油漆混合,因为它是酸性的以控制粘度。
The color extension of the paint is enhanced by mixing it with the paint, and fine lines can be drawn beautifully. Drying is somewhat slower. <How to use> Mix with watercolors on the palette and use it without thinning too much. <Precautions for use> The method of adding to the water reservoir has almost no effect. In addition, when it is used too much, the gloss remains on the screen and the drawing part becomes hard and fragile. Do not mix with ultramarine paint as it is acidic to control viscosity.
絵具と混ぜ合わせることで絵具の色延びが高まり、細線もきれいに描けます。
乾燥はやや遅くなります。

<使い方>
パレット上で水彩絵具と混ぜ合わせて、あまり薄めずに使います。

<使用上の注意>
水溜めに添加する方法では、ほとんど効果が得られません。また、使いすぎると画面につやが残り、描画箇所が硬くもろくなります。
粘度を調節するため酸性となっていますので、ウルトラマリン系の絵具と混ぜないでください。
Расширение цвета краски улучшается путем смешивания ее с краской, и тонкие линии могут быть нарисованы красиво. Сушка несколько медленнее. <Как использовать> Смешайте с акварелью на палитре и используйте его, не разбавляя слишком много. <Меры предосторожности при использовании> Способ добавления в водоем практически не влияет. Кроме того, при чрезмерном использовании блеск остается на экране, а чертежная часть становится твердой и хрупкой. Не смешивайте с ультрамариновой краской, так как она является кислой для контроля вязкости.
La extensión de color de la pintura se mejora al mezclarla con la pintura, y las líneas finas se pueden dibujar bellamente. El secado es algo más lento. <Cómo usar> Mezcle con acuarelas en la paleta y úselo sin diluir demasiado. <Precauciones de uso> El método de agregar al depósito de agua casi no tiene efecto. Además, cuando se usa demasiado, el brillo permanece en la pantalla y la parte del dibujo se vuelve dura y frágil. No mezclar con pintura ultramar ya que es ácida para controlar la viscosidad.
Phần mở rộng màu của sơn được tăng cường bằng cách trộn nó với sơn, và các đường mảnh có thể được vẽ đẹp. Sấy khô có phần chậm hơn. <Cách sử dụng> Trộn với màu nước trên bảng màu và sử dụng nó mà không làm loãng quá nhiều. <Thận trọng khi sử dụng> Phương pháp thêm vào hồ chứa nước hầu như không có tác dụng. Ngoài ra, khi nó được sử dụng quá nhiều, độ bóng vẫn còn trên màn hình và phần vẽ trở nên cứng và dễ vỡ. Không trộn với sơn ultramarine vì nó có tính axit để kiểm soát độ nhớt.
การขยายสีของสีนั้นได้รับการปรับปรุงโดยการผสมกับสีและสามารถวาดเส้นได้อย่างสวยงาม การอบแห้งค่อนข้างช้า <วิธีใช้> ผสมกับสีน้ำบนจานและใช้โดยไม่ทำให้ผอมมากเกินไป <ข้อควรระวังในการใช้งาน> วิธีการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำแทบไม่มีผลกระทบเลย นอกจากนี้เมื่อมีการใช้งานมากเกินไปความเงายังคงอยู่บนหน้าจอและส่วนการวาดจะแข็งและบอบบาง อย่าผสมกับสีอุลตร้ามารีนเนื่องจากเป็นกรดเพื่อควบคุมความหนืด
물감과 혼합하여 물감의 색 연장이 높아져 세선도 예쁘게 그릴 수 있습니다. 건조는 다소 느려집니다. <사용법> 팔레트에 수채화 물감과 혼합하여 너무 희석하지 않고 사용합니다. <사용상의주의> 저수조에 첨가하는 방법으로는 거의 효과를 얻을 수 없습니다. 또한 너무 많이 사용하면 화면에 윤기가 남아 있고 그릴 부분이 딱딱 약해집니다. 점도를 조절하기 위해 산성으로되어 있기 때문에, 울트라 마린 계의 물감과 혼합하지 마십시오.
يتم تعزيز امتداد لون الطلاء من خلال مزجه مع الطلاء ، ويمكن رسم الخطوط الدقيقة بشكل جميل. التجفيف أبطأ إلى حد ما. <كيفية الاستخدام> تخلط مع الألوان المائية على اللوحة واستخدمها دون التخفيف أكثر من اللازم. <احتياطات للاستخدام> طريقة الإضافة إلى خزان المياه ليس لها أي تأثير تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، عند استخدامه كثيرًا ، يظل اللمعان على الشاشة ويصبح جزء الرسم صلبًا وهشًا. لا تخلط مع الطلاء الغواص لأنه من الحمضية السيطرة على اللزوجة.
通過將塗料與塗料混合,可以增強塗料的顏色延伸,並可以精美地繪製細線。乾燥有點慢。 <使用方法>在調色板上混合水彩,使用時不要過多稀釋。 <使用注意事項>添加到儲水器的方法幾乎沒有效果。此外,當使用太多時,光澤仍留在屏幕上,並且繪圖部分變得堅硬和易碎。不要與深藍色油漆混合,因為它是酸性的以控制粘度。
L'extension de couleur de la peinture est améliorée en la mélangeant avec la peinture, et les lignes fines peuvent être dessinées magnifiquement. Le séchage est un peu plus lent. <Comment utiliser> Mélanger avec des aquarelles sur la palette et l'utiliser sans éclaircir trop. <Précautions d'emploi> La méthode d'ajout au réservoir d'eau n'a presque aucun effet. De plus, lorsqu'il est trop utilisé, le brillant reste à l'écran et la partie de dessin devient dure et fragile. Ne pas mélanger avec de la peinture bleu outremer car il est acide pour contrôler la viscosité.
L'estensione del colore della vernice è migliorata mescolandola con la vernice e le linee sottili possono essere disegnate in modo bello. L'asciugatura è un po 'più lenta. <Come usare> Mescolare con gli acquerelli sulla tavolozza e usarlo senza diradare troppo. <Precauzioni per l'uso> Il metodo di aggiunta al serbatoio dell'acqua non ha quasi alcun effetto. Inoltre, quando viene usato troppo, la lucentezza rimane sullo schermo e la parte del disegno diventa dura e fragile. Non mescolare con vernice blu oltre perché è acido per controllare la viscosità.
Pelanjutan warna cat itu dipertingkatkan dengan mencampurkannya dengan cat, dan garis halus boleh dilukis dengan indah. Pengeringan agak perlahan. <Cara menggunakan> Campurkan dengan cat air pada palet dan gunakannya tanpa terlalu banyak penipisan. <Langkah berjaga-jaga untuk kegunaan> Kaedah penambahan ke takungan air hampir tidak mempunyai kesan. Di samping itu, apabila ia digunakan terlalu banyak, gloss kekal di skrin dan bahagian lukisan menjadi keras dan rapuh. Jangan campurkan dengan cat ultramarine kerana ia berasid untuk mengawal kelikatan.
Färgförlängningen av färgen förbättras genom att blanda den med färgen och fina linjer kan dras vackert. Torkning är något långsammare. <Hur man använder> Blanda med akvareller på paletten och använd den utan förtunning för mycket. <Försiktighetsåtgärder> Metoden för tillsättning till vattenbehållaren har nästan ingen effekt. Dessutom, när den används för mycket, kvarstår glansen på skärmen och dragdelen blir hård och ömtålig. Blanda inte med ultramarinfärg eftersom det är surt för att kontrollera viskositeten.
Rozszerzenie koloru farby jest wzmocnione przez zmieszanie jej z farbą, a cienkie linie można pięknie narysować. Suszenie jest nieco wolniejsze. <Jak używać> Wymieszać z akwarelami na palecie i używać go bez nadmiernego rozcieńczania. <Środki ostrożności dotyczące użytkowania> Metoda dodawania do zbiornika wody prawie nie działa. Ponadto, gdy jest używany za dużo, połysk pozostaje na ekranie, a część rysunkowa staje się twarda i krucha. Nie mieszać z farbą ultramaryny, ponieważ jest ona kwaśna, aby kontrolować lepkość.
Farvets udvidelse udvides ved at blande det med malingen, og fine linjer kan trækkes smukt. Tørring er noget langsommere. <Hvordan man bruger> Bland med akvareller på paletten og brug det uden fortynding for meget. <Forholdsregler ved brug> Metoden til tilsætning til vandreservoiret har næsten ingen virkning. Desuden forbliver glansen, når den bruges for meget, på skærmen, og tegningsdelen bliver hård og skrøbelig. Bland ikke med ultramarinmaling, da det er surt for at kontrollere viskositeten.
Fargelengden på maling forbedres ved å blande den med malingen, og fine linjer kan trekkes vakkert. Tørking er noe tregere. <Hvordan bruke> Bland med akvareller på paletten og bruk den uten å tynne for mye. <Forholdsregler for bruk> Metoden for tilsetning til vannbeholderen har nesten ingen effekt. I tillegg, når den brukes for mye, forblir glans på skjermen og tegningsdelen blir vanskelig og skjøre. Ikke bland med ultramarinmaling, da det er surt for å kontrollere viskositeten.
Zh  
Zh  
Customer Reviews
English
Chinese Simplified
Chinese Traditional
Japanese
Spanish
Korean
French
Thai
Vietnamese
Malay
Portuguese
German
Italian
Arabic
Russian
Hebrew
Polish
Swedish
Norwegian
Danish
Afrikaans
Albanian
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Chichewa
Croatian
Czech
Dutch
Esperanto
Estonian
Filipino
Finnish
Galician
Georgian
Greek
Gujarati
Haitian Creole
Hausa
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Irish
Javanese
Kannada
Kazakh
Khmer
Klingon
Lao
Latin
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar (Burmese)
Nepali
Persian
Punjabi
Romanian
Serbian
Sesotho
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Sudanese
Swahili
Tajik
Tamil
Telugu
Turkish
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Welsh
Yiddish
Yoruba
Zulu
1
...