අතුරු මුහුණත් භාෂාව :
මුදල් :
ලොව පුරා නිෂ්පාදන, මිලදී ගන්න. ලොව පුරා සියලු නිෂ්පාදන විකිණීමට. Create Free Store

ලොව මත ජනප්රිය සාප්පු

From

Uji-en ~since 1869~

The Uji garden is based on the knowledge and experience that has been working on the "tea first" since its founding in the birthplace of "Kyoto · Yamashiro", utilizing the sensibility honed in the commercial city "Osaka · Shinsaibashi" We will continue to contribute to the healing of our hearts and rich lives. Since the founding of Shimomura Genbei as a donkey (a buyer) in Kyoto Yamashiro in Meiji 2, the wholesale business, the processing industry after constructing its own factory, the challenge of retailing by entering the commercial city Osaka and the Uji garden The history of the challenge to keep adapting to the times was a history. Even if we go into the 21st century, we will develop multi-storey tea shops in department stores and shopping centers, sales of tea sweets, tea ceremonies, tea ceremonies, Japanese coffee and green tea BAR, and challenges and history for overseas markets it is continuing. From now on, I believe that repeated challenges that have no time to breathe believe as a way to permanence. Http://www.uji-en.co.jp/

From

NILY BohoChic

Handmade sandals, espadrilles and jewellery

From

Q

электрондық коммерция

From

Clair cosmetics

●Clair began as a producer of natural cosmetics The1970’s, when Clair was launched, was a time when little thought was given to natural skin physiology when producing cosmetic products. We wanted to produce cosmetics that would be safe to use for all women. This and a desire to offer cosmetics that are produced “in harmony with nature” as the cornerstone of our product development, we began as one of the early pioneers in the field natural cosmetics. ●Desire for radiant skin In French, the word “clair” means light, bright or radiant. We want all women to have a natural radiance. It was with thought in mind that we chose “Clair” as our company name. Our whole company is committed to this approach, from research and development, manufacturing and sales through to after care service. We work hard to provide products that meet our customers’ expectations and care for their skin. ●A Commitment to providing products that are safe to use Having confidence in our skin and knowing that it is healthy and beautiful is one of the main factors in feeling attractive. For this very reason, it is important that cosmetic products that are applied directly onto the skin are safe to use. This is why we are committed to producing cosmetics that our customers find safe and reliable. They can also help put an end to concerns about what products they should use, and worries about the condition of their skin.

From

Aloha Go

Hello! My name is Hiro. I would like to share with you about some of my experiences living in Hawaii. Also, I will be starting Aloha Go, an online shopping site that will allow you to buy popular Hawaii items from Japan. I look forward to working with you!

From

The Blushy Kitten

Hi everyone, The Blushy Kitten sells handmade felt jewellery and accessories for anyone who loves cats, animals or anything adorable! All products are customisable from the colours to the finest details of facial expressions! Have a MEOWelous day ahead~

From

KIKUYA Japanese Cake

Long-established Japanese-style confection store followed in Nara Prefecture is more than 400 years. Founder 0/1585. Taste of tradition from generation to generation through all eternity, and the depth to be 26 kyuzaemon kikuya eiju will be delivered.

From

Vert malan tokyo

We sell hand-made accessories. Will be shipped from Singapore.

From

OSAKA Shinsaibashi Beauty Association

Osaka Beauty to introduce to foreign tourists will continue. It is Japan's first Association for all beauty.

From

hana yuki

Hello! 🙇🏻, thank you for visiting ♀ ️ here from the Viet Nam's accessories shop. All are made with Swarovski Crystal. If you get bothered, please order please ^ ^

From

Contact Regina

Japan girls required item ★
[Contact lenses] [Color contact lenses: sale!
We have a transparent lens.
Cosplay lenses and animelens, menskarakon also works with o (^ ▽ ^) o

From

Pet supplies

Interesting stuff from Japan to the world

From

Kinumurasaki

It was only one material, sericin, that solved all the skin problems. The silk purple series was developed with the desire to be the skin care closest to the human skin. Sericin, which constitutes silk, contains 18 kinds of amino acids and has properties close to that of human skin. We awaken the sleeping skin cells and draw out the original strength of the skin. Five power of surprise hidden in silk. 1. Surprising moisturizing power 2. Sunscreen effect 3. Gentle ingredients that can be used even in babies 4. Protect skin from bacteria by antibacterial action 5. Suppress melanin pigment generation

From

Dr. AQUA BODY Beauty Salons

JR Yao station 5 minutes wrapped in the gentle aroma of leisure time hog! 兼nenaku and tiredness to refresh ★ women's beauty and health... "women-only" and "private room" the peaceful atmosphere so please enjoy plenty of technology staff trained in that you treat ★ body [body & facial] ♪ reward once a month! In the maintenance of your body!

From

"Storm" (cheongsam)

This is a dress shop. Authentic Chinese cheongsam dress, once you wear should try ^ ^

From

Chiben drugs(chiben-seiyaku Inc.)

Japan drugs and cosmetics are here waiting for you (chiben-seiyaku Inc.Direct management)

World Shops New Arrivals

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 8.8ah with shock absorber
155.36  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 8.8ah with shock absorber

[en] Product parameters: 8.8ah weight 7.5kg, battery life 14-18km speed: 10 ~ 25KM / H maximum load: 120kg motor: 30 thick magnetic steel, 250W power battery: 24V voltage charging time: 2 ~ 4 hours Charger: 100 -240V 50Hz/60Hz Waterproof performance: IPSS (used in drizzle) Folding size: 1000mm*405mm*235mm Unfolding size: 920mm*405mm*1000mm Packing size: 1015mm*175mm*255mm Body height: 100cm Pedal height above ground: 9cm Tire type: solid tire 5 inch full box weight: 9.8kg Packing items: body, charger, manual

bilai bilai
From /Electric car

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 4.4ah with shock absorber
131.05  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 4.4ah with shock absorber

[en] Product parameters: 4.4ah weight 7.2kg, battery life 7-10km speed: 10 ~ 25KM / H maximum load: 120kg motor: 30 thick magnetic steel, 250W power battery: 24V voltage charging time: 2 ~ 4 hours Charger: 100 -240V 50Hz/60Hz Waterproof performance: IPSS (used in drizzle) Folding size: 1000mm*405mm*235mm Unfolding size: 920mm*405mm*1000mm Packing size: 1015mm*175mm*255mm Body height: 100cm Pedal height above ground: 9cm Tire type: solid tire 5 inch full box weight: 9.8kg Packing items: body, charger, manual

bilai bilai
From /Electric car

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 4.4ah without shock absorber
125.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 4.4ah without shock absorber

[en] Product parameters: 4.4ah weight 7.2kg, battery life 7-10km speed: 10 ~ 25KM / H maximum load: 120kg motor: 30 thick magnetic steel, 250W power battery: 24V voltage charging time: 2 ~ 4 hours Charger: 100 -240V 50Hz/60Hz Waterproof performance: IPSS (used in drizzle) Folding size: 1000mm*405mm*235mm Unfolding size: 920mm*405mm*1000mm Packing size: 1015mm*175mm*255mm Body height: 100cm Pedal height above ground: 9cm Tire type: solid tire 5 inch full box weight: 9.8kg Packing items: body, charger, manual

bilai bilai
From /Electric car

Electric scooter 8 inch adult folding travel bicycle smart two-wheeled skateboard 6.6ah
219.72  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Electric scooter 8 inch adult folding travel bicycle smart two-wheeled skateboard 6.6ah

[en] Product parameters: Battery 6.6ah weighs 14.0kg, can last for 20-23km Maximum load: 125KG Empty car quality: 12KG Machine package quality: 15.8KG Maximum speed: 29KM/H (load 60KG) Maximum grade: about 25° Voltage: 36V Charging input voltage: 42V Motor power: 250W Rated power: 84W Rated input voltage: 110V-240V Rated output voltage: 42V Rated power: 2A Charging time: about 3.5H-4H Folding size: 1054mm*436mm*480mm Expanding size :1054mm*436mm*1150mm Outer box size: 1054mm*195mm*520mm Packing items: body, charger, manual, anti-skid pad, installation tool

bilai bilai
From /Electric car

Electric scooter 8 inch adult folding travel bicycle smart two-wheeled skateboard 4.4ah
201.02  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Electric scooter 8 inch adult folding travel bicycle smart two-wheeled skateboard 4.4ah

[en] Product parameters: Battery 4.4ah weighs 13.5kg, can last 13-15km Maximum load: 125KG Empty car quality: 12KG Machine package quality: 15.8KG Maximum speed: 29KM/H (load 60KG) Maximum grade: about 25° Voltage: 36V Charging input voltage: 42V Motor power: 250W Rated power: 84W Rated input voltage: 110V-240V Rated output voltage: 42V Rated power: 2A Charging time: about 3.5H-4H Folding size: 1054mm*436mm*480mm Expanding size :1054mm*436mm*1150mm Outer box size: 1054mm*195mm*520mm Packing items: body, charger, manual, anti-skid pad, installation tool

bilai bilai
From /Electric car

6.5 inch electric scooter adult folding two-wheel aluminum alloy scooter scooter lithium battery black 8.8ah
162.84  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

6.5 inch electric scooter adult folding two-wheel aluminum alloy scooter scooter lithium battery black 8.8ah

[en] Product parameters: Battery 8.8ah weighs 7.5kg, can last 16km Speed: 10~25KM/H Maximum load: 120kg Motor: 250W Battery: 24V Voltage Charging time: 2~4 hours Charger: 100-240V 50Hz/60Hz Waterproof performance :IPSS (can be used in drizzle) Folding size: 1000mm*405mm*235mm Unfolding size: 920mm*405mm*1000mm Packing size: 1170mm*230mm*330mm Body height: 100cm Tire type: Solid tire 6.5 inch Outer box size: 1100mm* 210mm*280mm FCL weight: 12.5kg Packing items: body, charger, manual

bilai bilai
From /Electric car

6.5 inch electric scooter adult folding two-wheel aluminum alloy scooter scooter lithium battery black 4.4ah
144.14  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

6.5 inch electric scooter adult folding two-wheel aluminum alloy scooter scooter lithium battery black 4.4ah

[en] Product parameters: Battery 4.4ah weighs 7.2kg, can last 10km speed: 10~25KM/H Maximum load: 120kg Motor: 250W Battery: 24V voltage Charging time: 2~4 hours Charger: 100-240V 50Hz/60Hz Waterproof performance :IPSS (can be used in drizzle) Folding size: 1000mm*405mm*235mm Unfolding size: 920mm*405mm*1000mm Packing size: 1170mm*230mm*330mm Body height: 100cm Tire type: Solid tire 6.5 inch Outer box size: 1100mm* 210mm*280mm FCL weight: 12.5kg Packing items: body, charger, manual

bilai bilai
From /Electric car

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 8.8ah without shock absorber
149.75  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

5-inch aluminum alloy electric scooter scooter adult folding mini two-wheel carbon fiber travel scooter black 8.8ah without shock absorber

[en] Product parameters: 8.8ah weight 7.5kg, battery life 14-18km speed: 10 ~ 25KM / H maximum load: 120kg motor: 30 thick magnetic steel, 250W power battery: 24V voltage charging time: 2 ~ 4 hours Charger: 100 -240V 50Hz/60Hz Waterproof performance: IPSS (used in drizzle) Folding size: 1000mm*405mm*235mm Unfolding size: 920mm*405mm*1000mm Packing size: 1015mm*175mm*255mm Body height: 100cm Pedal height above ground: 9cm Tire type: solid tire 5 inch full box weight: 9.8kg Packing items: body, charger, manual

bilai bilai
From /Electric car

Entry - level adult boys fall-resistant four-axis aircraft unmanned aerial vehicle fixed height with lights for children's toys remote control aircraft
11.69  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Entry - level adult boys fall-resistant four-axis aircraft unmanned aerial vehicle fixed height with lights for children's toys remote control aircraft

[en] [product name]: 2.4G four-axis aircraft [product number]: DWI F1 [product size]: 31.5*31.5*9cm [color box size]: 41.2*10*30.3cm [product weight]: aircraft 101g, remote control 175g [Battery]: Polymer battery 3.7V/600mAh [Remote control battery]: 4 AA (not included) [Charging time]: 100 minutes or so (USB charging when charging, the light is off) [Flight time]: 8 -10 minutes [Flight distance]: Remote control 80 meters [Product color]: White [Function description]: 1. Rise/lower/forward/reverse/left/right/left and right side fly 2. One-button return (no fear of loss) and Headless mode (no need to distinguish between southeast and northwest, make flight easier) 3. Ultra-light and environmentally friendly PP material, resistant to falling and crashing 4. Imported 6-axis gyroscope self-stabilizing balance system 5. High and low speed flight mode switching 6. Unique energy-saving technology , flight time up to 10 minutes 7.2.4G wireless anti-interference technology (multi-plane simultaneous play, same-field competition), support 3D roll, and can be manually thrown, night flight lights, night flight more secure 8.32 high-speed CPU, the reaction speed is less than 0.01 seconds. 9. Military-grade electronic components, Combined ultra-high / ultra-low flight (-200C - 600C) 10. Strong imports of high-quality motor, more powerful, more stable flight [distribution] accessories: USB cable x1, manual x1, screwdriver x1, x4 fan

Louis Louis
From /toy

Wedding dress 2018 new Korean bride married a word shoulder long sleeve lace fish tail small drag thin spring and summer
61.71  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Wedding dress 2018 new Korean bride married a word shoulder long sleeve lace fish tail small drag thin spring and summer

[en] Source category Spot inventory is the stock type The whole place Suzhou fabric name Lace main fabric component polyester fiber (polyester) The content of the main fabric component 80 (%) Product category wedding article number HS723 Listing year / season 2017 summer main map source real shot Model color beige size S, M, L, XL, XXL

王凤 王凤
From /Allure

One-shouldered European and American dress red sexy long dress temperament banquet evening dress long dress
40.2  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

One-shouldered European and American dress red sexy long dress temperament banquet evening dress long dress

[en] Source category Spot stock is stock type Whole order Place of Origin Suzhou Fabric Name Chiffon Main Fabric Composition Spandex The content of the main fabric component 20 (%) Main fabric component 2 Content of ramie main fabric component 2 10% Fabric 2 Ingredients Cotton Content of fabric 2 component 50 (%) Fabric 3 Ingredients Acrylic Fiber Content of fabric 3 component 50 (%) Lining ingredients Cotton lining ingredient content 80% Brand Yixiu Yilin Product Category Evening Dress Item No. LF161 Error Range 1-3cm Listed year/season Source of the main map in autumn of 2018 Real shot has the main fabric of the model imported or not Main fabric country/region United States color Red Size S,M,L,XL,XXL

王凤 王凤
From /Allure

Banquet evening dress long bridesmaid dress sexy blue chiffon dress
32.72  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Banquet evening dress long bridesmaid dress sexy blue chiffon dress

[en] Source category Spot Inventory Is stock type Whole place Suzhou Fabric name Chiffon Main fabric component Content of linen main fabric component 20 (%) Main fabric component 2 Ramie Main fabric component 2 content 10%

王凤 王凤
From /Allure

Korean version of the new A-line skirt fishtail light wedding dress slim simple sleeves tail wedding dress bride word shoulder
54.54  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Korean version of the new A-line skirt fishtail light wedding dress slim simple sleeves tail wedding dress bride word shoulder

[en] Source category Inventory is the stock type The whole place Suzhou fabric name Satin main fabric component polyester fiber (polyester) The content of the main fabric component 80 (%) Product category wedding article number HS705 error range 1-3 cm listing year / season 2018 Summer color beige size S, M, L, XL, XXL, US 2, US 4, US 6, US 8, US 10, US 12

王凤 王凤
From /Allure

20 inch folding bicycle mountain bike 6 speed bicycle professional men and women for gift car
85.36  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

20 inch folding bicycle mountain bike 6 speed bicycle professional men and women for gift car

[en] Material carbon steel frame structure folding bike processing custom is brand AD Whether folding is propulsion mode chain model KLQ017 Load capacity 160kg pedal type bilateral folding pedal brake system double V brake bracket type hard frame brake type front clamp brake after V Brake color white, blue, black, yellow size 20 inches

bilai bilai
From /Bicycle monopoly

HITO 2018 stylish 20-inch double-disc disc brake folding bike, ultra-light and convenient, for driving
102.5  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

HITO 2018 stylish 20-inch double-disc disc brake folding bike, ultra-light and convenient, for driving

[en] Material carbon steel car Item No. HITO-X7 Frame structure folding bike Custom processing is brand HITO Whether folding is propulsion mode chain Model HITO-X7 Load capacity 160kg Foot type Double folding foot brake system double disc brake

bilai bilai
From /Bicycle monopoly

DWI D4 adult fancy rotary remote control aircraft night light illuminating four-axis aircraft RC airplane
13.25  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

DWI D4 adult fancy rotary remote control aircraft night light illuminating four-axis aircraft RC airplane

Louis Louis
From /toy

Love Flow Tofu Skin Mung Bean 400g
7.7  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Love Flow Tofu Skin Mung Bean 400g

[en] Yuba contains a variety of minerals, supplements calcium, prevents osteoporosis caused by calcium deficiency, enhances bone development and concentrates the essence of soybeans, and is a nutrition champion in soy products. Eat yuba often can help the brain and prevent Alzheimer's disease to prevent hardening of the arteries, protect the heart, lower blood cholesterol levels, prevent hyperlipidemia, arteriosclerosis. It has the effect of clearing away heat and moistening the lungs, relieving cough and eliminating phlegm, and is suitable for everyone to eat. The content of glutamic acid in yuba is 2 to 5 times higher than that of other legumes or animal foods. Glutamate plays an important role in brain activity, so yuba has a good brain function and helps prevent dementia. disease

曾祥奇 曾祥奇
From /Niancun native agriculture specialty

Clear Tofu Skin 400g
5.98  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Clear Tofu Skin 400g

[en] Tofu skin is a traditional Chinese bean product with many famous dishes in southern and northern China. The bean curd skin is flat and sweet, and has the effects of clearing away heat and moistening the lungs, relieving cough and eliminating phlegm, nourishing the stomach, detoxifying, and antiperspirant. Tofu skin is rich in nutrients and high in protein and amino acid content. According to modern scientific research, there are 18 kinds of trace elements necessary for human body such as iron, calcium and molybdenum.

曾祥奇 曾祥奇
From /Niancun native agriculture specialty

Male marriage luxury goods set
210.37  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Male marriage luxury goods set

[en] Clothes pants for course set sale method: set order garment: banquet season: spring style: to be rested Other parameters: no other present: shirt cuff tie Additional description: none

beauty beauty
From /C&M高级洋服

AROEBERA FRESH 100
29.6  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

AROEBERA FRESH 100

三室 敏晴 三室 敏晴
From /PieR Station

モテライナー リキッド BrBk(ブラウンブラック)
13.7  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

モテライナー リキッド BrBk(ブラウンブラック)

フローフシ フローフシ
From /eyeliner

Mote liner liquid Bk (black)
13.7  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote liner liquid Bk (black)

[en] Product description You can draw as you please. It will last forever. Eye liner, final form. FLOWFUSHI tradition of Kumano and Nara weaving and science and technology interwoven adopt the highest masterpiece "Yamato artist's brush R". Water resistance and sebum resistance are 200% UP. The original eye line is made of natural eyelashes. FLOWFUSHI's black is a color designed to aim at the healthy and shiny eyelash's black color. Handling Precautions When not fitting to your skin, that is, when abnormalities such as redness, swelling, itching, irritation, color loss (vitiligo etc.) or darkening appear in use, also directly to the used skin If it occurs, stop using it, consult a dermatologist etc if abnormality like the above appears. If you continue to use it as it is, it may worsen the symptoms. JAN Code: 4571194362589

フローフシ フローフシ
From /eyeliner

Mote mascara TECHNICAL 3 / MICRO
16.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara TECHNICAL 3 / MICRO

フローフシ フローフシ
From /mascara

Mote mascara TECHNICAL 2 / BOOST
14.62  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara TECHNICAL 2 / BOOST

[en] Product explanation Even waterproof "can convert hot water" can be a mascara base. It has good compatibility with any mascara, it keeps fixing the curl and lasts for a long time. Adopted a navy base that gives a deep black and highlights the transparency of the white eyes. Separate one by one long while caring for eyelashes. To lashes with presence. JAN code 4571194363227

フローフシ フローフシ
From /mascara

Featured Items!

Flower hoop earrings.
14.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Flower hoop earrings.

下采文香 下采文香

/HIRUNEneco'S GALLERY

Summer earrings ♡ yo Tanabata yukata marble watercolor texture paint
3.47  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Summer earrings ♡ yo Tanabata yukata marble watercolor texture paint

下采文香 下采文香

/HIRUNEneco'S GALLERY

.... Well round Emerald earring. 。
14.62  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

.... Well round Emerald earring. 。

柳澤療子 柳澤療子

/。 +.Eden.+.

Hhong silver Crystal dating dinner party used the headband hair accessories
15.27  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Hhong silver Crystal dating dinner party used the headband hair accessories

黄虹 黄虹

/中文

/MI original hand-made

Hhong daily headband white color Pearl rhinestone hair accessories
9.35  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Hhong daily headband white color Pearl rhinestone hair accessories

黄虹 黄虹

/中文

/MI original hand-made

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත වර්ණ අක්ෂි කාච

වර්ණ අක්ෂි කාච
11.88  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Ever color One Day torque Aju EverColor 1day LUQUAGE 1 box of 10 pieces

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

වර්ණ අක්ෂි කාච
9.94  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Pienaju Luxe «PienAge luxe» [1 box 10 pieces]

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

වර්ණ අක්ෂි කාච
22.79  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Neo-sitewandershiel UV<br>[coloured / 30 / 1 day:

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

වර්ණ අක්ෂි කාච
12.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Decorative eyeswander
[Color contact lenses / 10 / day]

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

වර්ණ අක්ෂි කාච
27.62  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Ritchbaby monthly reprima series degrees and degrees and 1 box 1-2 box set

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

වර්ණ අක්ෂි කාච
25.55  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Beaheartbeawander
[Color contact lenses / 30 / 35 / day]

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත ඉලෙක්ට්රෝනික සහ ගණනය

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
91.35  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Seal case

本田順子
本田順子
/Decoration Salon Principessa

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
18.27  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

押し花スタンド

木村 しげこ
木村 しげこ
/Pressed Flower Shop

Bracelet
31.38  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

The Blushy Kitten Ice Cream Hybrid Felt Stainless Steel Charm Bracelet [READY TO SHIP]

Jessie T.
Jessie T. /The Blushy Kitten
/The Blushy Kitten

ඇඳුම්
2043.86  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

BLIEST men's wallets wallet classy wallet large zip around zipper hardware gift featured pennies put with

細川亮
細川亮 /SSQQB Inc. / wBuyBuy.com
/Fashion Shop in Japan

Ring
13.7  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Tampines Ring

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

ඇඳුම
24.78  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Linjou2016 lovely high waist slim slim short sleeve embroidery dress child small fresh summer students

Zhang Yongqiang
Zhang Yongqiang /CEO/System Engineer/Designer
/Panda • fashion • ♥ you ~

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත කොටස් සහා උපාංග ආභරණ

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
18.27  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Ante green earrings

松原佐知子
松原佐知子 /Accessories maker
/COCO LA MER

Earring
21.01  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

16kgf/gold ivy earrings [she still loves] 16 kgf 14kgf Oriental Art Nouveau 16 KGP

下采文香
下采文香
/HIRUNEneco'S GALLERY

ස්වර්ණාභරණ
20.1  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Pearl gray

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

下采文香
下采文香
/HIRUNEneco'S GALLERY

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
21.92  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Fur with a milky Pearl Earrings

松原佐知子
松原佐知子 /Accessories maker
/COCO LA MER

Ring
14.62  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Pearl gray ring

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත පිරිමි විලාසිතා

Men
109.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

[CASIO] CASIO watches g-shock "STANDARD GA-100-1 A1JF

竹内理
竹内理
/Watch Company

Mesh shoes
45.68  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

And MAKANI woven super lightweight woven slip-on sneakers V472

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Fashion snap

පාවහන්
228.38  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Ultra boost Uncaged [UltraBOOST Uncaged] adidas adidas men's running

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Fashion snap

Bracelets
13.52  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Pracord Bracelet Knucle Up

takashi sugimoto
takashi sugimoto /Paracord shop JKING
/Paracord shop JKING

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
91.35  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Seal case

本田順子
本田順子
/Decoration Salon Principessa

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
18.27  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

押し花スタンド

木村 しげこ
木村 しげこ
/Pressed Flower Shop

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
182.7  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Long wallet

西村逸平
西村逸平
/INFINITYLEATHER

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
8.57  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Yangzhou copy macros fast hand-fed 85% Wolf in autumn through the brush green cursive lower case English lower case

qiuhongzhai
qiuhongzhai
/Qiu Hong-Chai

ඇඳුම්
91.35  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Moon beret

篠川理湖
篠川理湖
/Q

චිත්ර සහ එකති කිරීමට තරම් වටිනා ශිල්ප
14.8  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Celadon line statement Bowl

土井 雅文
土井 雅文 /Ceramist
/Japan ceramic art 「STUDIO DOI 」

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත බාලිකා විලාසිතා

ඇඳුම්
54.81  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Flower lace pencil skirt

Ayaka Sakai
Ayaka Sakai
/GirlsSelect

Earring
29.23  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mermaid Pierce

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

ඇඳුම්
58.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Liz-Lisa new bow handbag

中島あやか
中島あやか
/J-design Charm

Christine
Christine /Master
/Your Grace Wedding Shop

සාය
11.69  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

2016 Summer School of new white skirt suit style Korean leisure two-piece slim slim sleeve dress

Zhang Yongqiang
Zhang Yongqiang /CEO/System Engineer/Designer
/Panda • fashion • ♥ you ~

ඇඳුම්
31.97  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Short sleeve sodatockpur over

Ayaka Sakai
Ayaka Sakai
/GirlsSelect

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා සේවා

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා සේවා
1500  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Japan private travel for customizing

閻玉陽
閻玉陽
/Japan • slash young

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා සේවා
219.24  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Appearing on the radio

mamico sugaya
mamico sugaya
/Fortune items

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා සේවා
91.35  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

tea ceremony experience

小林美貴子
小林美貴子
/experience(japanese culture)

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා සේවා
31.97  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Preserved cake 1st trial lesson

乾 千恵
乾 千恵 /Perasaan
/prasarn perasaan--

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා සේවා
182.7  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Osaka mind Shinsaibashi bridge Salon coupons [clinic Super placenta injection]

OSAKA Beauty
OSAKA Beauty
/OSAKA Shinsaibashi Beauty Association

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා සේවා
27.41  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Art figurines de Aquarium made 1 day trial

乾 千恵
乾 千恵 /Perasaan
/prasarn perasaan--

ජනප්රියත්වය ශ්රේණිගත පොත්

ව්යාපාරික Wholesales
43.85  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

AILIHEN C6 Headphone Earphone ultra-low folding microphone with iPhone support (kirkibrown)

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Lifestyle shop

කෝපි මැෂින්
27.41  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Elephant seal coffee maker 4 cup for EC-TC40-TA

細川亮
細川亮 /SSQQB Inc. / wBuyBuy.com
/KADEN

අයිෆෝන්
45.68  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

[iPhone 6 s/6 only] MARVEL iface First Class case

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Lifestyle shop

සුවය සහ රූපලාවන්ය
493.29  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

AQUTIVE SPA (active Spa) / Cordless

Liu Yiding
Liu Yiding
/Dr. AQUA BODY Beauty Salons

සුවය සහ රූපලාවන්ය
12.42  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Panasonic PANASONIC ER-GN20-K etiquette cutter black

とみ
とみ
/Handsome electronics store 2

සුවය සහ රූපලාවන්ය
41.11  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Omron neck massage a Brown HM-141-BW

細川亮
細川亮 /SSQQB Inc. / wBuyBuy.com
/KADEN

විශේෂාංග සාප්පු
Popular Products Of Earth
Mote mascara TECHNICAL 1 / GLOSS
14.62  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara TECHNICAL 1 / GLOSS

[en] Product description Matsuka, eyebrows OK. It gives shiny while caring for damage due to dry or mud, new idea It is nude mascara with black pearl and fiber not floating white. It prevents mascara from dropping and bleeding, and improves the length casually. It can be used for base and top coat, hot water off design. JAN Code: 4571194363197

フローフシ フローフシ
From /mascara

Mote mascara IMPACT 3 / STYLISH
16.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara IMPACT 3 / STYLISH

[en] Product explanation Pure from the eyes. To the eyes with a high sense of transparency. While giving a volume to each eyelashes, it is an exquisite navy that gives eyelashes a dignity and a lower eyelash a feeling of cleanliness. To emphasize the transparency of the white eyes, to a sophisticated eye which emits a stylish presence. JAN Code: 4571194363203

フローフシ フローフシ
From /mascara

Mote mascara IMPACT 2 / SHARP
16.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara IMPACT 2 / SHARP

[en] Description of goods To breathtaking power rush. Combs Japanese tradition, the technique of Tsubaki comb artisan of Nara shell mound, supple the beautiful bunch of feeling, supple to the tip. While separating, I realized a sharp and beautiful finish to the tip. Matsu is the next-generation comb mascara that will make an impact rush of Excellent. JAN Code: 4571194363197

フローフシ フローフシ
From /mascara

RMK Midnight Flower Lipstick
34.53  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Midnight Flower Lipstick

[en] The marble lip that fits as it melts at the moment of attachment, and two contrasting colors overlap each other. Heliotrope and rosemary fragrance faintly and make sensual lips. ※ There are individual differences in the design of marble on the production process. JAN Code: 4973167326503

RMK RMK
From /POINT MAKE UP

RMK W color mascara (limited color)
39.46  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK W color mascara (limited color)

[en] <All components> EX-04, EX-05 Ingredients: hydrogenated polyisobutene, trimethylsiloxysilicic acid, methyl trimethicone, synthetic wax, dextrin palmitate, microcrystalline wax, beeswax, paraffin, isostearic acid, vaseline, carnauba wax, isostearic acid Octyldodecyl, hydrogenated rosin acid pentaerythrityl, polyethylene, tocopherol, squalane, panthenol, hyaluronic acid Na, hydrolyzed collagen, royal jelly extract, phenoxyethanol, (+/-) junjou, jangjo, silica, talc, mica, titanium oxide , Iron oxide, red 202 ※ Components and display contents may change due to product improvements and so on. ※ When using, please check the display on the product. JAN Code: 4973167323571

RMK RMK
From /POINT MAKE UP

RMK Midnight Flower Blush
34.53  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Midnight Flower Blush

[en] Flower cheek which blinks in at the moment when put on the skin. The three-color beads overlap each other, and it looks as if you are up from the inside, it will color. With a romantic scent of rose, let your heart play in a fascinating world. <Precautions for use> ● Please do not use it for wounds, swelling, eczema etc. where there is abnormality. ● Please use care with your skin not having any abnormality. When it does not fit your skin, when you are using, redness, swelling, itching, irritation, colored omission (vitiligo etc.) or abnormalities such as darkness appeared, if sunlight suffered and similar abnormalities appeared Please discontinue use and consult a doctor. Symptoms may deteriorate as you continue to use. ● Please note the place to prevent misdelivery. ● Please rinse thoroughly as soon as it gets in your eyes. ● After use, please tighten the lid properly. JAN Code: 4973167324004

RMK RMK
From /POINT MAKE UP

RMK Moon Bloom Coloring Eyes
49.33  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Moon Bloom Coloring Eyes

[en] [Brand] rmk [Category] Eye shadow [Contents of volume] 3 g [Producer country] Eye shadow of four colors set which can handle even single color without being caught by gradation use made in Japan. From casual sexy to cute adults, a line-up that brings out your unknown look. JAN Code: 4973167324622

RMK RMK
From /POINT MAKE UP

RMK smoothing stick 5.8 g / SPF 14 PA
24.66  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK smoothing stick 5.8 g / SPF 14 PA

[en] Fit as a part of the skin, to smooth skin, pores are not conspicuous. A stick type base part for the part which removes irregularities of the pore with a transparent base and gets on to smooth skin. With a soft touch of moisturizing ingredients blending, while having a fit, it will not sticky and smooth skin. Since the compounded powder absorbs excess sebum, it is effective also in T zone where it is an anxious feeling. JAN Code: 4973167691199

RMK RMK
From /BASE MAKE UP

RMK basic control color N all 4 colors / 30 g / SPF 10 ~ 15 PA
34.53  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK basic control color N all 4 colors / 30 g / SPF 10 ~ 15 PA

[en] To the skin with transparent feeling of skin irregularity and dullness. A control color that brings out a sense of transparency while keeping skin color beautiful. The semi-transparent gel sticks like melting and it covers natural color unevenness, dullness, bears, etc. in natural manner and finishes it to pure skin. <Color Variation> · 01 to give a glow like a wet · 02 to increase the transparency · 03 to reduce acne scars and redness · 0 0 green · 0 Coral that brings a healthy look <SPF · PA information> · 01 SPF 10 PA · 02 SPF 13 PA · 03 SPF 15 PA · 0 4 SPF 13 PA JAN code 4973167295755

RMK RMK
From /BASE MAKE UP

RMK Long Lasting UV 30 mL / SPF 45 PA
34.53  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Long Lasting UV 30 mL / SPF 45 PA

[en] Pull the skin while protecting the skin from ultraviolet rays, to the skin which the beautiful finish of the freshly-made continues. Makeup base that protects the skin from ultraviolet rays with fresh texture, which carried plenty of moisture. The moment I put it, a cool and refreshing feeling spreads, and it attracts the skin. Powder which controls excess sebum supports sticky, sticky, freshly cut, beautiful finish. Milky ingredients such as bilberry leaf extract give moisture to dry skin. [Amount used: pearl grain size] JAN Code: 4973167234198

RMK RMK
From /BASE MAKE UP

RMK Creamy Polished Base N All 3 Colors / 30 g / SPF 14 PA
34.53  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Creamy Polished Base N All 3 Colors / 30 g / SPF 14 PA

[en] Moist and creamy texture. Cover pores etc. firmly, to smooth skin. Three types of powders with excellent light diffusion effect and different sizes fit cream irregularities, cream type make-up base that makes skin surface smooth smoothly. Royal jelly extract with high moisturizing effect, hyaluronic acid, rosemary extract with tightening effect, etc. are compounded. It brings freshness and raises base-makeup mouth. 3 colors to choose according to skin color. I make polished, glossy and transparent skin. [Amount used: pearl grain size] <Color Variation> · 00 Fits all skin colors. I will improve the transparency while using the bare skin. · For people with faint skin color. It keeps a soft and bright impression. · For those who want to finish in natural 02. Easy to fit skin color, finish with transparent feeling without dullness. JAN Code: 4973167233740

RMK RMK
From /BASE MAKE UP

RMK makeup base 30 mL
36.5  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK makeup base 30 mL

[en] Fresh texture, blended into the skin. It gives a natural gloss and smooth and smooth skin. RMK's transparent feeling is supported, a lightly-made liquid type make-up base. It fits into the skin with a fresh texture like latex and covers unevenness unevenly. Hanging smoothly with a hulk to put a filter on the skin surface, the foundation gently fits unevenly. With silk essence and shea butter formulation with moisturizing effect, plus natural sheen. * Renewed to easy-to-use pump type [usage: 1 to 3 push] JAN CODE: 4973167233238

RMK RMK
From /BASE MAKE UP

Color Comcon Neosite One Day Ciel UV 5 pieces 1 box
22.79  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Color Comcon Neosite One Day Ciel UV 5 pieces 1 box

[zh] ■商品名 Neosight1dayCiel UV ■使用期限:日抛 ■度数:0.00、-0.50〜-6.00(0.25单位)、-6.50〜-10.00(0.50单位) ■医療機器 承認番号:22600BZX00273A01 ■BC:8.6mm ■販売元:株式会社アイレ ■DIA(直径):14.2mm ■製造国:海外製台湾他 ■着色直径:13.6mm ■含水率:42.5%

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Contact Regina

Advanced color contact lenses richbaby Yururia monthly [Pack 2 pieces: 14.0 14.2 mm and 1 months
20.72  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Advanced color contact lenses richbaby Yururia monthly [Pack 2 pieces: 14.0 14.2 mm and 1 months

[en] ♦ product name: Rich baby YURURIA Monthly ♦ product description:Model Nishikawa Mizuki produce! Eyes instantly gentle adult after pugyuru I deploy to directing the eyes of Brown! You GET pure mote eye, and found a new one!. ♦ series color: Juicy Brown / Sepia Brown / Melty brown / Olivia Brown / TIA Brown / Nutty Brown ♦ high level management medical device approval number: 22300BZX00162A31 ♦ moisture: 38.5% ♦ lens diameter (DIA): 14.0 mm: Tia Brown / Nutty Brown / Olivia Brown ♦ 14.2 mm: Melty Brown / Juicy Brown / Sepia Brown ♦ Base curve: 8.6 mm ♦ frequency: ± 0.00,-0.50,-1.00~-6.00(0.25 step)-6.50~-8.00(0.50) ♦ wear period: after one month ♦ quantity-quantity: 1 piece per box ♦ production: Taiwan Tia Brown / Nutty Brown / Olivia Brown ♦ Korea: Melty Brown / Juicy Brown / Sepia Brown ♦ manufacturing vendor: skyeyes ♦ sales source: NovelForce co., Ltd. ♦ Category: highly advanced controlled medical devices ♦ classified: reusable (non) colored contact lenses for correcting vision (and throughout the day for opening after one month Exchange)

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Contact Regina

Pink color<br>M/Mika ninagawa<br>[Color contact lenses / 1day/30 sheets]
29.01  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Pink color
M/Mika ninagawa
[Color contact lenses / 1day/30 sheets]

[en] Ninagawa real flowers direction brand "M/mika ninagawa. And collaboration / COLOR / NADESHIKO / First / industry Art & art drawer BOX package ♦ special package of four interwoven with vivid colours, Used up lenses also varied. ★ "12 Pack cans." ★ Small accessories such as earrings, rings, Finer things such as lenses or eye drops to put into a convenient Palm size. Not scattered all over the bag tightly closed the lid, so to worry about! ★ 30 pieces BOX type ★ Or, store makeup accessories Sweets and stationery for use in the Office and uses. ★ suitable for daily use. Comfortable cozy closet ★ Looking for interior/exterior 3 tone reins, though surprisingly natural and pleasant. Fun for the whole day always your 3 tone reins. Represented by mixing three colors that do not overlap Martian successor nadesico as dot. Familiar with good eyes the inherent sense of transparency and the color is very natural in your eyes feel adult poise and grace. The lenses are thin and, believe in eye health. Also, maintaining oxygen through a calculated dot in space, feel good, 1, even when eyes are less tired is has. ◆ 1 box 30 pieces. ♦ product name: nadesicocolorwander ♦ trial period: 1 day ♦ color:KOHAKU, BENI, HACCA, RURI ♦ DIA:14.0mm ♦ colored diameter:13.2mm ♦ POWER: ± 0.00,-0.50~-6.00(0.25 step)-6.00~-10.00(0.50) ♦ BC:8.6 ♦ water content: 38% ♦ sales source: company Mary suite ♦ manufacturing vendor: Inc. Mary suite ♦ country of origin: Taiwan ♦ product category: highly advanced controlled medical devices ♦ medical equipment approval number: 22200BZX00889A15 * Department of Ophthalmology, clinic of ask.

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Contact Regina

White shot inner lock tablet IXS
113.95  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

White shot inner lock tablet IXS

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Regina beauty

Colorcon degree there is a degree without the diamond one-day per box 10 pieces 14.5mm
11.05  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Colorcon degree there is a degree without the diamond one-day per box 10 pieces 14.5mm

[zh] ■商品名Diya ■商品説明 适合所有闪耀的女性 ■彩色隐形眼镜专门店设计制作 人气「Diya」系列万众期待的日抛新登场! 四种颜色适合每天各种妆容♪ ■棕色 /巧克力色 /黑橄榄色 /美式丝绒 ■高度管理医療機器承認番号22500BZX00252A06 ■含水率38.6% ■镜片直径(DIA)14.5mm ■BC8.8mm ■度数±0.00、-0.75~-5.00(0.25ステップ)、-5.50、-6.00 ■使用期限:1天 ■数量:1箱10片 ■生产地台湾 ■制造贩卖有限公司El Dorado ■贩卖有限公司サンシティ ■区分高度管理医疗器械 ■分类:单回使用 (非)矫正视力用彩色隐形眼镜(整日佩戴・开封后1天)

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Contact Regina

Hydro de ponpon 4 g】 Hydrogen Face Powder · Makeup from the top of the makeup just ponpon UP ♪ Hydrogen care every day with hydrogen ♪ Hydrogen care ♪
33.15  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Hydro de ponpon 4 g】 Hydrogen Face Powder · Makeup from the top of the makeup just ponpon UP ♪ Hydrogen care every day with hydrogen ♪ Hydrogen care ♪

[zh] 商品名 H2 de PomPon 4g 商品説明 在肌肤上砰砰按压后,粉末即可涂抹到脸上,提升,小脸效果。 优质的闪光珍珠粉,可以遮盖暗沉,使肌肤具有透明感。 不化妆的日子里,只需按压几下,就可以遮瑕,美白。另人惊奇的脸部散粉。 不只是油脂和汗液、补妆时・干燥时喷化粧水后也可以使用。 内容量:4g 使用方法 (1)打开透明盖子 ※盖子不是螺旋式。 容器和黑色环状部分不能拆开。 (2)把住黑色环状部分朝着OPEN的方向(顺时针方向)旋转,直到咔哒的声音响起。 (3)粉扑的面与手持平,嘭嘭按压,确认是否有粉末出来。 (4)在脸上嘭嘭按压。使用后瓶身锁定在LOCK处保存。 備考 発売元:株式会社コレイン 広告文責:株式会社ティーエフカンパニー TEL 078-854-6231 原産国:日本制 区分:化粧品 ■使用时请注意肌肤是否有异常状况发生。 ■化粧品和肌肤不符合的时候即以下状况时请停止使用。 如果持续使用,可能会引起症状恶化,请咨询皮肤科医生。 (1)使用中、使用后发红,肿,痒,刺激,变色,发黑等异常状况发生。 (2)使用后肌肤直射阳光后出现上述症状。 伤口处,湿疹,红肿,色素异常等状况的肌肤不要使用。 ■不要放在极端的高温,低温处,不要放在直射日光下。

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Regina beauty

Mote mascara NATURAL 2 / SEPARATE
16.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara NATURAL 2 / SEPARATE

[en] [NATURAL 2 / NATURAL] THE ANSWER LONG OF Separate Mascara: 10 VOLUME: The interval between the 5 combs is only 0.18 mm. It is an ultra-dense comb type brush that Japan can boast of the craftsmen's skill, beautifully separating one by one from the root of eyelashes. Even if layered, it did not fill up, supple long rush. The original beauty ingredient "End Mineral Ⓡ" that generates the same high concentration negative ions as in nature is formulated as 120% of the conventional one. Eyelash care, of course, finally to the area of ​​eye care. 100% tailor-made brushes created by the special group of mascara brush "SMART BRUSH®" carefully selected bristles, blend ratio, compatibility with bulk, for each of nine. Directed curl and volume freely. In addition, we adopted a new technology "WP Film Ⓡ" which realized the compatibility of water proof and hot water fall type. It is strong against sweat and sebum, and it is easy to turn off hot water even if it does not bleed. JAN Code: 4571194363166

フローフシ フローフシ
From /mascara

Mote mascara NATURAL 3 / NUANCE
16.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara NATURAL 3 / NUANCE

[en] Nuance Brown, to a gentle rich eye. Although it is more modest than black, amazingly fulfilling a long and volume, it is a nuance brown that balances both gentleness and presence. I will be fascinated with absolute brown as if I am willing to have a gaze with a gaze. JAN Code: 4571194363173

フローフシ フローフシ
From /mascara

Mote mascara IMPACT 1 / DRAMATIC
16.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Mote mascara IMPACT 1 / DRAMATIC

[en] Volume Mascara THE ANSWERLONG: 10 VOLUME: 8. Caught without leaving tiny eyelashes. In my history, I realized the strongest long & volume. To beauty and elegant beauty eyelashes. The original beauty ingredient "End mineral?" That generates the same high concentration negative ions as in nature is formulated as 120% in the past. Eyelash care, of course, finally to the area of ​​eye care. A 100% custom-made brush created by the special group of mascara brush "SMART BRUSH?" Carefully selected the most suitable for each of nine, with hair quality, blend ratio, compatibility with bulk. Directed curl and volume freely. JAN Code: Volume Mascara THE ANSWERLONG: 10 VOLUME: 8. Caught without leaving tiny eyelashes. In my history, I realized the strongest long & volume. To beauty and elegant beauty eyelashes. The original beauty ingredient "End mineral?" That generates the same high concentration negative ions as in nature is formulated as 120% in the past. Eyelash care, of course, finally to the area of ​​eye care. A 100% custom-made brush created by the special group of mascara brush "SMART BRUSH?" Carefully selected the most suitable for each of nine, with hair quality, blend ratio, compatibility with bulk. Directed curl and volume freely.

フローフシ フローフシ
From /mascara

Black SMART BRUSH Mote Mascara NATURAL 1 / NATURAL
16.44  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Black SMART BRUSH Mote Mascara NATURAL 1 / NATURAL

[en] Long mascara THE ANSWER! Just like a single paint, the eyelashes themselves grew fairly. Even though it is natural, it has a sense of presence clearly. To the glamorous long rush that I can feel confident in my eyes feel impression.

フローフシ フローフシ
From /mascara

RMK Point Makeup Remover 145 mL
19.73  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Point Makeup Remover 145 mL

[en] Introduction to commodities ■RMK ■ makeup remover ■145ml ■ Instantly close the 2 - layer eye makeup special moving rod of mascara verified by water. While keeping moist, it will not put a burden on the eyes, and the eye makeup that is difficult to fall off will also be cleaned. ( Clean ) JAN Code: 4973167691106

RMK RMK
From /R.M.K

RMK clear cleansing milk 175 mL
31.57  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK clear cleansing milk 175 mL

[en] < all components > Ingredients: water, glycerol, DPG, hydrogenated polydecene, isononyl isonononate, ethanol, PEG-20 triisostearate, methyl trimethyl polysiloxane, olive fruit oil, PEG-40 hydrogenated castor oil, dimethyl polysiloxane, (acrylate/alkyl acrylate) (c 10-30) crosslinked polymer, spice With the improvement of commodities, components and display contents will change sometimes. When using, please confirm the display on the merchandise. Jan Code: 4973167147771

RMK RMK
From /R.M.K

RMK Smooth Cleansing Oil 175 mL
33.54  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Smooth Cleansing Oil 175 mL

[en] < all components > Ingredients: squalene, tri (octanoic acid/octanoic acid) glyceride, isohexadecyl myristate, PEG-20 triisostearate, olive fruit oil, octyl dodecyl myristate, hexyl decanoic acid/sebacic acid) diethylene glycerol oligoester, hexyl methoxysilicate hexyl ester With the improvement of business, components and display contents will change sometimes. When using, please confirm the display on the merchandise. Jan code:4973167147795

RMK RMK
From /R.M.K

RMK Moist Cleansing Balm 100 g
31.57  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

RMK Moist Cleansing Balm 100 g

[en] < all components > Ingredients: Ethyl hexyl palmitate, tri (octanoic/octanoic) glyceride, hydrogenated polydecene, PEG-20 triisostearate, palmitate dextrin, microcrystalline wax, diphenoxyphenyl trimethyl polysiloxane, paraffin, synthetic wax With the improvement of commodities, components and display contents will change sometimes. When using, please confirm the display on the merchandise. HS Code: 4973167132678

RMK RMK
From /R.M.K

Bathtub look refill 350ML 24 bags / case
39.02  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Bathtub look refill 350ML 24 bags / case

[en] Explanation of the product to inform about even cheaper price Product explanation "350ml refill for refilling bath" is a detergent for quick detergent which cleanses dirt and cleanses quickly. Since foam spreads widely, it cleanses with nulls and roughness with a small number of spraying. Rinse blending quick ingredients. When rinsing, bubbles will not accumulate around the drainage opening and it will be quickly rinsed. Refreshing wash with a refreshing orange scent. It can also remove bacteria and deodorize (not to eradicate all bacteria). For refilling. For inquiries Lion Corporation: 03-3621-6677 Applications Use of bathtub (plastic, enamel, stainless steel, artificial marble etc), floor of bathroom, wall, basin, chair, washbasin ● What can not be used Marble or other stone materials CAUTION ● Do not use for applications. ● Keep out of reach of children. ● Do not spray towards people. ● For those with roughness put on gloves for cooking etc. ● Wash your hands thoroughly with water after use. ● When using it at a position higher than the eyes, wash it with a sponge or cloth. ● Use with good ventilation. ● Do not pull the lever while keeping the tip "stop". When the spray is broken or turned "out", the liquid may jump out. First aid *** ● Rinse thoroughly with water without rubbing when entering the eyes. ● Drink water when swallowed. ● If you have any abnormalities, bring your items and consult a doctor. Please be sure to completely refill the detergent in the "Bathrobe Look" spray bottle. This product uses thin environmentally conscious containers. Please note that it is damaged when carrying or storing. After purchase, please refill it as soon as possible and use it. Storage Precautions Keep away from high temperature and direct sunlight Component Surfactant (5% linear alkylbenzenesulfonate sodium), foam regulator, chelating agent Liquid: Neutral

ライオン ライオン
From /ライオン

Lion Children's Toothbrush for 0-3 age 120 / case
164.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Lion Children's Toothbrush for 0-3 age 120 / case

[en] Product introduction "Lion Children's Toothbrush 0 - 3 Year Old (Soft)" is a soft toothbrush for children that can be used for delicate babies. When teeth are growing, it is the beginning of prevention of mushrooms. Let's do "finishing brush" until the child can toothbrush well. Anpanman (C) Takashi Yanaashi / Froebel pavilion · TMS · NTV ※ Color can not be chosen. For inquiries Lion Corporation: 03-3621-6611 Usage Precautions To Guardians ● Please instruct us to move with a light power and wiggle little by little. ● When strong force is applied, such as chewing a toothbrush, hair may come off or break. ● Keep your toothbrush in your mouth, run, do not play, please be careful. Ingredients · Ingredients Pattern Material: Polypropylene Hair Material: Nylon Hair Hardness: Soft Heat Resistance Temperature: 80 degrees Country of Origin Japan

ライオン ライオン
From /ライオン

Lion Children's Toothbrush for 1.5-5 years old 120 pieces / Case
164.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Lion Children's Toothbrush for 1.5-5 years old 120 pieces / Case

[en] Product explanation "Lion Children's Toothbrush 1.5-5 for age (normal)" is a child's toothbrush with a fine jagged cut that clears up to meshes and gaps. From the beginning of life, it is a period when it is most likely to be a mushi tooth until 2-3 years. Let's wear a polish properly every day. Anpanman (C) Takashi Yanaashi / Froebel pavilion · TMS · NTV ※ Color can not be chosen. For inquiries Lion Corporation: 03-3621-6611 Please note to parents / guardians ● Please teach yourself to wiggle little by little light power. ● When strong force is applied, such as chewing a toothbrush, hair may come off or break. ● Keep your toothbrush in your mouth, run, do not play, please be careful. Quality indication Pattern material: polypropylene Hair material: nylon hair hardness: normal heat resistant temperature: 80 degrees Country of origin Japan

ライオン ライオン
From /ライオン

Lion Children's Toothbrush for 6 to 12 year old Mother sesame 120 / case
164.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Lion Children's Toothbrush for 6 to 12 year old Mother sesame 120 / case

[en] 【Lion Children's Toothbrush for 6-12 year old mame sesame product details】 ● High functional design tailored to the child's growth. You can polish the hard polish place neatly. ● Because it is a tip of a round-shaped tip, you can polish the teeth with irregular heights unevenly. ● Because it is thick and handles with no corners, you can grasp even small hands of children. ● Blurry sesame characters enter ※ Handle color can not be specified. ● Hair hardness: normal

ライオン ライオン
From /ライオン

Etiquette Lion 130G 80 pieces / Case
204.62  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Etiquette Lion 130G 80 pieces / Case

[en] Product features: Contents: 130 g Size: 213 * 44 * 35 (mm) Breath-resistant toothpaste that lasts refreshing feeling. The flavor of a refreshing peppermint spreads in your mouth is 130 g. Product explanation Product explanation "Etiquette Lion 130 g" is toothpaste for bad breath prevention for those who care about mouth odor. Sodium polyphosphate · sodium hydrogen carbonate was blended. The refreshing flavor of peppermint spreads in your mouth with a cool feeling of long-lasting.

ライオン ライオン
From /ライオン

Lion Children's Toothpick Melon 40G 120pcs / Case
164.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Lion Children's Toothpick Melon 40G 120pcs / Case

[en] Product introduction Product explanation "Lion Children's Toothpaste Melon (Lion) 40 g" is a child's toothpaste that strengthens the tooth structure with fluorine and prevents mushroom teeth. It is a flavor / use impression according to the taste of children. Quasi-drugs. (C) Yakase Takashi / Froebel House · TMS · NTV Ingredients · Ingredients [Wetting Agent] · · · Sorbitol solution, PG, [Cleaning agent] ··· Silicic anhydride A, [viscosity modifier] · · · Silicic anhydride, Polyacrylic acid Na, [Binder] CMC · Na, [Flavoring agent] ... Perfume (melon type), Saccharin Na, [Blowing agent] · · · Na lauryl sulfate, [stabilizer] · Ti oxide, [medicinal component] · · · sodium fluoride (fluorine), [preservative] · · · benzalkonium chloride

ライオン ライオン
From /ライオン

Look Mime Pika Cleaner 210ML 18 Bottle / Case
58.87  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Look Mime Pika Cleaner 210ML 18 Bottle / Case

[en] Because the toilet paper does not become ragged, it is a toilet wiping cleaner that can easily "wipe it suddenly". · By "antibacterial ingredient" formulation, suppress to odor bacteria. · Blending toilet paper is added to prevent "crackling" ingredients. · Cleaning · Sterilizing ingredients clearly remove splashing urine smears and bacteria. - Compact and cute design that can be put out without leaving it on the shelf. · Refreshing scent of refreshing clear mint. Precautions on use · Do not use outside applications. · Keep out of reach of babies. · Do not spray on people. · Do not spray at higher eyes. · Store at high temperature, avoid direct sunlight. · Use with good ventilation. · For rough people, use cooking gloves. · Wash hands thoroughly with water after use. · Spray on the toilet paper and wipe off the hot water wash nozzle, warm air outlet · switch. · Do not use near fire. · To avoid it, do not flush a lot of toilet paper or paper that can not flow with water at one time. Turn the pink stopper 90 degrees. · Rinse thoroughly with water immediately without rubbing when entering the eyes. · Drink water when swallowed. · When there is abnormality, bring the product and consult a doctor.

ライオン ライオン
From /ライオン

Clinica Kids gel toothpick strawberry 60G 60 pcs / box
155.66  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Clinica Kids gel toothpick strawberry 60G 60 pcs / box

[en] Products Introduction Milk teeth that are prone to tooth teeth and permanent teeth replaced. To a strong tooth that can not be defeated by mushroom teeth 1 enzyme decomposes and removes dental plaque. 2 Cleaning scrub formulation that enhances plaque removal efficiency. 3 Fluorine strengthens the tooth structure and prevents mushroom teeth. ◆ Xylitol (natural sweetener) formulation. Let's get a regular checkup of your teeth at a dental office. Precautions on use ● Please do not attach directly to scratches around your mouth. ● When abnormality such as rash appears, please discontinue use. ● When you come into contact with eyes, rinse thoroughly with water immediately without rubbing. In any case, if anomalies remain, bring your items and consult your doctor.

ライオン ライオン
From /ライオン

Lion Children Toothpaste Strawberry 40G 120 pieces
164.43  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Lion Children Toothpaste Strawberry 40G 120 pieces

[en] Product introduction Product explanation "Lion Children's Toothpaste Strawberry (Lion) 40 g" is a child's toothpaste that strengthens the tooth structure with fluorine and prevents mushroom teeth. It is a flavor / use impression according to the taste of children. Quasi-drugs. (C) Yakase Takashi / Froebel House · TMS · NTV Ingredients · Ingredients [Wetting Agent] · · · Sorbitol solution, PG, [Cleaning agent] ··· Silicic anhydride A, [viscosity modifier] · · · Silicic anhydride, Polyacrylic acid Na, [Binder] CMC · Na, [Flavoring agent] ... Perfume (strawberry type), Saccharin Na, [Blowing agent] · · · Na lauryl sulfate, [stabilizer] · Ti oxide, [medicinal component] · · · sodium fluoride (fluorine), [preservative] · · · benzalkonium chloride

ライオン ライオン
From /ライオン

Denter system maker interdental dental brush S72 bag
328.86  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Denter system maker interdental dental brush S72 bag

[en] Product Description Size: S Product introduction "Systematic interdental brush S 8 pcs." Is an interdental brush that can firmly brush between the teeth of the back tooth where the nest of periodontal disease bacteria is likely to be formed. Adopts ultra-high strength wire that is hard to break and hard to bend and a convergent nozzle that increases wire strength. Compact head so that it is easy to operate in the oral cavity. Also, since the handle is a lock handle that can be held firmly, brushing can also be done firmly between the teeth of the back teeth that are difficult to reach. 8 pieces entered. Precautions on use ● When the interval between teeth is narrow and difficult to insert, please do not force it. It can damage teeth and teeth guki, causing wire bending and breaking. ● When the interval between teeth is narrow and it is difficult for a brush to enter, please use a thinner size than this product. ● Please use wire without bending. Bending repeatedly will cause it to break. ● When the tip of the brush becomes disturbed or when the wire gets out of elasticity, replace it with a new brush. ● Depending on the condition of teeth, bleeding may occur at the beginning of use. If bleeding continues, please refrain from using it and consult a dentist.

ライオン ライオン
From /ライオン

Bath of a bathtub 400ML 12 bottle
32.67  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Bath of a bathtub 400ML 12 bottle

ライオン ライオン
From /ライオン

Angelcolor 1 day World brown rich 30 sheets Color contact lens
30.8  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Angelcolor 1 day World brown rich 30 sheets Color contact lens

[en] ■ Product Name: Angelcolor 1day ■ Color: World Brown Rich ■ Quantity: 30 sheets ■ Diopter: 0.00 (no degree), - 0.50 to -6.00 (0.25STEP), - 6.50 to -10.00 (0.50STEP) ■ Use period: 1 day ■ DIA (diameter): 14.2 mm ■ BC (base curve): 8.6 mm ■ Moisture Content: 38.6% ■ Country of manufacture: Taiwan ■ Medical device approval number : 22400BZX00327A16

株式会社ビリオンプラン・ジャパン 株式会社ビリオンプラン・ジャパン /通販事業部
From /FLOAT Contact Lenses Store

Casio GWN-Q1000-7A
913.5  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GWN-Q1000-7A

[en] Neo Bright Screw Lock Type Crown Radio Receiving Function: Automatic Receive / Manual Receive Position Automatic Correction Function Orientation Measurement Function: Measure 16 azimuth / orientation angle (0 to 359 °), continuous azimuth measurement 60 seconds), magnetic deflection angle correction function, azimuth correction function, automatic horizontal correction function atmospheric pressure measurement function (measuring range: 260 to 1,100 hPa), atmospheric pressure trend graph (past 5 hours (every 30 minutes) and 20 hours ) Pressure difference indicator (± 10 hPa), pressure tendency information alarm (Notification will be given by arrow and sound when characteristic atmospheric pressure change occurs) Altitude measurement function / relative altimeter (measurement range: - Altitude interval indicator (± 100 m / ± 1000 m), Measurement interval setting function (5 sec / 2 min.) * 1 second depth depth measurement function (measurement range: 0 ~ 50 m, 0.1 m increments), o World Memory Temperature Measurement Function (Measurement Range: -10 to 60 ° C) World Time: 48 cities in the world (31 time zones, with daylight saving time setting function ) UTC (Coordinated Universal Time) time display, UTC direct calling function, home time city replacement function recall (up to 40 lines of manual memory, altitude, azimuth, water depth, timestamp, depth water auto memory are displayed) Tide Graph moon data (Age only) Sunrise / sunrise time display Stopwatch (1/100 second, 24 hours total) Timer (set unit: 1 minute, maximum set: 60 minutes, measured in 1 second unit) Time alarm 5 pcs Hourly time stamp function Needle retraction function (manual, automatic (water depth, altitude, atmospheric pressure, temperature measurement) Battery indicator display Power saver (In the dark place it turns off the display and stops the hand movement after a certain period of time elapses.) Full automatic calendar 12/24 hour display switching operation sound ON / OFF switching function Double LED light: LED light for dial plate Full auto light, super illuminator, afterglow function, with afterglow time change (1. 5 sec / 3 sec)), LED backlight for LCD part (full auto light, super illuminator, afterglow function, afterglow time change (1.5 seconds / 3 sec.)) Drive time in the state without solar power generation from the time of full charge: In case of using the function: about 6 months · in case of power saving state: about 21 months

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GW-M 5610 BB-1
200.97  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GW-M 5610 BB-1

[en] 【Function】 ● Impact Structure (Shock Resist) ● Inorganic Glass ● 20 ATM water resistant ● Tough Solar (Solar Charging System) ● Radio Reception Function: Automatic Reception (Up to 6 times / day, China Radio Up to 5 Times / Day) / Manual reception ● World time: Time display of 48 cities worldwide (29 time zone, with daylight saving time setting function) + UTC (Coordinated Universal Time) display, UTC direct call function ● Stopwatch (1/100 sec, 24 hour total, with split) ● Timer (Set unit: 1 minute, maximum set: 24 hours, measured in 1 second) ● 5 time alarms (with 1 snooze function only) · Timetable ● Battery indicator display ● Power saving function Then turn off the display and save power) ● Full auto calendar ● 12/24 hour display switching ● Operation sound ON / OFF switching function ● EL backlight ( Ruoto EL light with afterglow function) ● driving time in the state when fully charged from solar power without ● If the function is used: about 10 months ● If the power saving state: about 26 months

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GW-9400-1
438.48  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GW-9400-1

[en] ● impact resistant structure ● 20 air pressure waterproof function ● carbon fiber insertion belt ● solar energy ( solar charging system ) ● radio wave receiving function: automatic reception ( up to 6 times / day ) ( up to 5 times / day in China ) / manual reception, corresponding region / Japan, north America, Europe, China * after setting the family time as a receivable city, receive stations suitable for the city. In addition, the time difference is set by the selected city. ● azimuth measurement function Measure azimuth angle ( 0 ~ 359 ). Azimuth continuous measurement ( 60 seconds ) Graphics show north, south, east and west Memory ( memory 1 graphic showing azimuth angle and recording direction ) Magnetic declination correction function Azimuth correction function ● barometer function Measuring range: 260 ~ 1,100 HPA The barometric tendency chart shows ( shows the amount in the past 42 hours ) Air pressure difference pattern Air pressure tendency information alarm ( indicated by sounding and arrow when characteristic air pressure changes occur ) Height measuring function / relative altimeter ( measuring range: - 700 ~ 10,000 m ) New height memory ( automatically recording data: highest height, lowest height, accumulated rising height, accumulated falling height 1 root ), height difference graph, height difference measurement ( - 3,000 ~ 3,000 m ) Measuring interval setting function ( every 5 seconds / 2 minutes ) ※ ● temperature measuring function ( measuring range: - 10 ~ 60 ℃ ). ● world time: time display of 48 cities in the world ( 31 time zones with daylight saving time setting function ) + utc ( agreed world time ) The entry time of sunrise day shows ● manual memory function: record up to 40 altitude, air pressure, temperature, orientation, and time ( timestamp function ) ● stopwatch ( 1 / 100 second, 1000 hour meter, with separation ) ● timer ( setting unit: 1 minute, maximum setting: 24 hours, 1 second unit measurement ) ● 5 alerts at all times ( only 1 with speculum function ) - times ● battery indicator light display ● power saving function ( turn off the display to save power after a certain amount of time has passed in the dark ) ● fully automatic calendar ● 12 / 24 hour display switching ● operation sound on / off switching function ● led backlight ( with fully automatic lamp, super light terminator, afterglow function, afterglow time switch ( 1.5 seconds / 3 seconds ) ● driving time in non-solar power generation state from full charge: functional time / about 8 months, power saving time / about 23 months When radio wave reception is not possible, the normal quart precision ( average monthly difference 15 seconds ) will be used.

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GST-210M-4A
401.94  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GST-210M-4A

[en] Case / bezel material: stainless steel / resin Resin strap Impact resistant structure Mineral glass Neo brite luminous paint pointer Waterproof 200m Ultra bright led lamp ( auto switch / selectable lighting time 1.5 seconds or 3 seconds / residual light design ) World time 31 time zone ( 48 cities ), city code display, daylight saving time ( on / off ) 1 / 100 second code table Measuring range: 23: 59' 59.99'' Measurement mode: elapsed time, midway time, first place and second place Countdown Unit of measurement: 1 second Measuring range: 60 minutes Starting time setting range: 1 - 60 minutes ( measured every 1 minute ) 5 groups of daily alarms ( 1 group of snooze alarms ) Hour hour Fully automatic calendar ( until 2099 ) 12 / 24 hour switch Operating sound ( on / off ) Time pattern: Pointer: three needles ( hour, minute ( move every 10 seconds ), second ) Figures: hours, minutes, seconds, pm, month, day, week Precision: 15 seconds per month Estimated battery life: about 2 years ( Sr 927 wx2 used )

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GLS-6900-2
123.32  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GLS-6900-2

[en] Inorganic glass Impact resistant structure ( buffer resist ) 20 air pressure waterproof Shell baffle material: resin Resin belt World time: time display of 48 cities ( 29 time zones ) in the world with daylight saving time setting function 2 stopwatches ( 1 / 100s, 1,000 - hour meter, strip separation ), only stopwatch 1.5 - second countdown strip auto-start function Timer ( setting unit: 1 minute, maximum setting: 24 hours, measured in 1 second, repeated automatically, with time forecast function ) 5 multiple alarms ( only 1 with speculum function ) times Full automatic calendar 12 / 24 hour display switch Operation tone on / off switch function El backlight ( with automatic lamp, afterglow function, afterglow time switch ( 3 seconds / 5 seconds ) Audible flash function ( alarm / times, timer forecast / time arrival, stopwatch automatic start, audible flash ) Accuracy: mean monthly difference of 15 seconds Battery life: about 3 years El: cyan

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GD-400-9
132.46  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GD-400-9

[en] Vandal (shock resist) Mineral glass 20 ATM water resistant Case-bezel material: resin Resin band Multi: different from the four cities to register the toggle and city replacement World time 48 cities (with 31 time zones, daylight saving time settings) + UTC (universal coordinated time) time display, home city replacement functions Stopwatch 1 / 100 seconds, the 24-hour clock, split with Timer (set unit: 1 second, maximum: 24 in 10 seconds measuring time, 1 /) Time alarm 5 books (•, alarm switching) and signal Full Auto-calendar 12 / 24 hour display switching Operation sound on/off switchable LED backlight (with auto Super Illuminator, afterglow afterglow time switch, 1.5 seconds / 3 seconds) Report sound Flash function (alarm / hourly report sound with light, timer time-up) Accuracy: average month difference ± 15 seconds Battery life: approx. 3 years LED: white

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GD-400-3
132.46  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GD-400-3

[en] Vandal (shock resist) Mineral glass 20 ATM water resistant Case-bezel material: resin Resin band Multi: different from the four cities to register the toggle and city replacement World time 48 cities (with 31 time zones, daylight saving time settings) + UTC (universal coordinated time) time display, home city replacement functions Stopwatch 1 / 100 seconds, the 24-hour clock, split with Timer (set unit: 1 second, maximum: 24 in 10 seconds measuring time, 1 /) Time alarm 5 books (•, alarm switching) and signal Full Auto-calendar 12 / 24 hour display switching Operation sound on/off switchable LED backlight (with auto Super Illuminator, afterglow afterglow time switch, 1.5 seconds / 3 seconds) Report sound Flash function (alarm / hourly report sound with light, timer time-up) Accuracy: average month difference ± 15 seconds Battery life: approx. 3 years LED: white

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GD-400-2
132.46  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GD-400-2

[en] Vandal (shock resist) Mineral glass 20 ATM water resistant Case-bezel material: resin Resin band Multi: different from the four cities to register the toggle and city replacement World time 48 cities (with 31 time zones, daylight saving time settings) + UTC (universal coordinated time) time display, home city replacement functions Stopwatch 1 / 100 seconds, the 24-hour clock, split with Timer (set unit: 1 second, maximum: 24 in 10 seconds measuring time, 1 /) Time alarm 5 books (•, alarm switching) and signal Full Auto-calendar 12 / 24 hour display switching Operation sound on/off switchable LED backlight (with auto Super Illuminator, afterglow afterglow time switch, 1.5 seconds / 3 seconds) Report sound Flash function (alarm / hourly report sound with light, timer time-up) Accuracy: average month difference ± 15 seconds Battery life: approx. 3 years LED: white

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GD-120BT-1
118.76  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GD-120BT-1

[ja] 世界の様々なカルチャーと融合し、デザイン進化を追求するG-SHOCKから、ブランドカラーであるブラックを新たな方法で表現したNewモデルが登場。 タフな男のアイテムであるレザージャケットやワークブーツをデザインモチーフに、レザーの手触りや風合いを表現。ケース・バンドを成形する金型自体に微細加工を施し、レザーの生地感を細部に至るまで追求しました。また全身をブラックでまとめ、精悍でクールなデザインに仕上げました。 ベースモデルには、3つのインジケーター表示を備えるデジタルのGD-120を採用。 G-SHOCKのマインドであるタフにこだわり、表現したNewモデルの登場です。 マルチタイム:異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能。 高輝度なオートLEDライト(スーパーイルミネーター) 電池寿命約7年

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GAX - 100 MSA - 2A
173.57  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GAX - 100 MSA - 2A

[en] Vandal (shock resist) Mineral glass Antimagnetic Watch (JIS class 1) 20 ATM water resistant Case-bezel material: resin Resin band Temperature measurements (measurement range:-10 ~ 60 ° C) Moon data (moon phase, moon-viewing) Analog tide chart World time 48 cities (with 31 time zones, daylight saving time settings) + UTC (universal coordinated time) time display, home city replacement functions Stopwatch 1 / 100 second, 1000 hours total, split with Timer (set: 1-Max: 24 measuring in minutes, 1 seconds) And time alarm (only 1 with snooze) five times Full Auto-calendar 12 / 24 hour display switching Operation sound on/off switchable LED lights (with auto light, afterglow afterglow time switch, 1.5 seconds / 3 seconds) Accuracy: average month difference ± 15 seconds Battery life: approx. 3 years * Not sure when measuring temperature clock off the arm, unaffected by temperature, perspiration (water droplets), away from direct sunlight. LED: AMBER

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GAX - 100MB - 3A
173.57  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GAX - 100MB - 3A

[en] GAX-100. Adopt ga-100/110 case. The new tidal phase dual-display dial. High visibility scale and lengthened pointer. Main function: * Shockproof * Magnetically * 200 meters Waterproof * Automatic LED Lighting * World Time (48 cities) * Stopwatch (1/100 seconds) * Countdown * Daily alarm, Alarm hour * Intermittent Sound report * Automatic Calendar * Temperature * Tidal phase *12/24-hour system * Key Tone switch Case Longitudinal size: 55.0mm Case Transverse Dimension: 51.2mm Case Thickness: 16.9mm

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GA-110DC-2A
173.57  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GA-110DC-2A

[en] Mineral glass Antimagnetic Watch (JIS class 1) Vandal (shock resist) 20 ATM water resistant Case-bezel material: resin Resin band World time 48 cities (29 time zones and daylight savings time settings with) + UTC (universal coordinated time) time display, home city replacement functions Stopwatch (1 / 1000 seconds, the 100 hour meter, speed measurement functions (MAX1998unit/h, 2unit/h unit), lap / split measurement switching) Timer (set: 1-Max: 24 measuring in minutes, 1 seconds, repeat) And time alarm (only 1 with snooze) five times Full Auto-calendar 12 / 24 hour display switching LED lights (with auto light, afterglow afterglow time switch, 1.5 seconds / 3 seconds) Accuracy: average month difference ± 15 seconds Battery life: approx. 2 years LED: AMBER

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GA-700PC-1A
146.16  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GA-700PC-1A

[zh] 2017 CITYBATTLE主打型号。以湖蓝色为主色调,表盘与指针部分采用渐变色调的设计,突显运动风格。 主要功能: *防震 *200米防水 *高亮度LED照明 *世界时间(48个城市) *秒表(1/100秒) *倒计时 *每日闹铃,整点响报 *间歇响报 *全自动日历 *12/24小时制 *操作音开启/关闭

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GA-700-2A
132.46  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GA-700-2A

[en] Front anti-skid button, one-key high-brightness led backlight, plastic watch button. Stereo dial is designed with large hands to improve visual identification.Main functions:* 5 - year battery* 200m waterproof* high brightness led lighting* alarm* world time* fully automatic calendar* direct start - up* pointer evasion

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GA - 110 WG - 7 A
137.03  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GA - 110 WG - 7 A

[en] Vandal (shock resist) Mineral glass Antimagnetic Watch (JIS class 1) 20 ATM water resistant Case-bezel material: resin Resin band World time 48 cities (29 time zones and daylight savings time settings with) + UTC (universal coordinated time) time display, home city replacement functions Stopwatch (1 / 1000 seconds, the 100 hour meter, speed measurement functions (MAX1998unit/h, 2unit/h unit), lap / split measurement switching) Timer (set: 1-Max: 24 measuring in minutes, 1 seconds, repeat) And time alarm (only 1 with snooze) five times Full Auto-calendar 12 / 24 hour display switching LED lights (with auto light, afterglow afterglow time switch, 1.5 seconds / 3 seconds) Accuracy: average month difference ± 15 seconds Battery life: approx. 2 years LED: AMBER

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GA-110BT-1A
137.03  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GA-110BT-1A

[en] Anti-shock structure (Shock resist) Inorganic glass Anti-magnetic clock (JIS 1 kind) 20 ATM waterproof case · Bezel material: Resin resin band World time: 48 time cities (29 time zones, with daylight saving time setting function) + UTC (Coordinated Universal Time) Timer (set unit: 1 minute, maximum set: 1 set, 1 set, 1 set, 1 set, 2 set / h measurement unit, wrap / split measurement change) 24 hours, measured in 1 second increments, auto repeat) 5 time alarms (with 1 snooze function only) · Hourly Full Auto Calendar 12/24 hour display switching LED light (Auto light, afterglow function, afterglow time switching (1.5 Sec / sec)) Accuracy: average month difference ± 15 seconds Battery life: about 2 years LED: amber

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GA-100GBX-1A9
127.89  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GA-100GBX-1A9

[en] In classic design, combining a luxurious black body and a metallic luster color pointer, it expresses a sense of a strong city skyline full of stylish vibrancy. Main functions: * Anti-vibration * Anti-magnetic * Waterproof * Full automatic led lighting * World time (48 cities) * Seconds table (1/1000 sec) * Countdown * Multi-function alarm, intermittent alarm * Fully automatic calendar * 12 / 24 hour system

CASIO CASIO
From /Casio

Casio GA-100BT-1A
123.32  එක්සත් ජනපද ඩොලර්

Casio GA-100BT-1A

[en] Brand CASIO (Casio) Model number GA - 100BT - 1A Case shape Round face Windshield material Mineral crystal display type Analogue display Clasp buckle (buckle) Case Material Resin Case Diameter · Width 5.1 cm Case Thickness 16.9 mm Band Material · Type Resin Band Color Black Dial Color Color Black Calendar Function Full Auto Calendar, Date, Day Display Other Functions World Time, Alarm, LED Light Body Weight 249 g Movement Quartz Maker Warranty 1 year

CASIO CASIO
From /Casio