ഇൻറർഫേസ് ഭാഷ :
കറൻസി :
ലോകത്തില് നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക. ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ. Create Free Store

ലോകം ന് ജനപ്രിയ ഷോപ്പുകൾ

From

Ujien

http://www.uji-en.co.jp/

From

NILY BohoChic

Handmade Leather sandals and espadrilles

From

Q

шетелде жөнелту

From

Clair cosmetics

●Clair began as a producer of natural cosmetics The1970’s, when Clair was launched, was a time when little thought was given to natural skin physiology when producing cosmetic products. We wanted to produce cosmetics that would be safe to use for all women. This and a desire to offer cosmetics that are produced “in harmony with nature” as the cornerstone of our product development, we began as one of the early pioneers in the field natural cosmetics. ●Desire for radiant skin In French, the word “clair” means light, bright or radiant. We want all women to have a natural radiance. It was with thought in mind that we chose “Clair” as our company name. Our whole company is committed to this approach, from research and development, manufacturing and sales through to after care service. We work hard to provide products that meet our customers’ expectations and care for their skin. ●A Commitment to providing products that are safe to use Having confidence in our skin and knowing that it is healthy and beautiful is one of the main factors in feeling attractive. For this very reason, it is important that cosmetic products that are applied directly onto the skin are safe to use. This is why we are committed to producing cosmetics that our customers find safe and reliable. They can also help put an end to concerns about what products they should use, and worries about the condition of their skin.

From

Aloha Go

Hello! My name is Hiro. I would like to share with you about some of my experiences living in Hawaii. Also, I will be starting Aloha Go, an online shopping site that will allow you to buy popular Hawaii items from Japan. I look forward to working with you!

From

The Blushy Kitten

Hi everyone, The Blushy Kitten sells handmade felt jewellery and accessories for anyone who loves cats, animals or anything adorable! All products are customisable from the colours to the finest details of facial expressions! Have a MEOWelous day ahead~

From

KIKUYA Japanese Cake

Long-established Japanese-style confection store followed in Nara Prefecture is more than 400 years. Founder 0/1585. Taste of tradition from generation to generation through all eternity, and the depth to be 26 kyuzaemon kikuya eiju will be delivered.

From

Vert malan tokyo

We sell hand-made accessories. Will be shipped from Singapore.

From

OSAKA Shinsaibashi Beauty Association

Osaka Beauty to introduce to foreign tourists will continue. It is Japan's first Association for all beauty.

From

hana yuki

Hello! 🙇🏻, thank you for visiting ♀ ️ here from the Viet Nam's accessories shop. All are made with Swarovski Crystal. If you get bothered, please order please ^ ^

From

Contact Regina

Japan girls required item ★
[Contact lenses] [Color contact lenses: sale!
We have a transparent lens.
Cosplay lenses and animelens, menskarakon also works with o (^ ▽ ^) o

From

Pet supplies

Interesting stuff from Japan to the world

From

Kinumurasaki

It was only one material, sericin, that solved all the skin problems. The silk purple series was developed with the desire to be the skin care closest to the human skin. Sericin, which constitutes silk, contains 18 kinds of amino acids and has properties close to that of human skin. We awaken the sleeping skin cells and draw out the original strength of the skin. Five power of surprise hidden in silk. 1. Surprising moisturizing power 2. Sunscreen effect 3. Gentle ingredients that can be used even in babies 4. Protect skin from bacteria by antibacterial action 5. Suppress melanin pigment generation

From

Dr. AQUA BODY Beauty Salons

JR Yao station 5 minutes wrapped in the gentle aroma of leisure time hog! 兼nenaku and tiredness to refresh ★ women's beauty and health... "women-only" and "private room" the peaceful atmosphere so please enjoy plenty of technology staff trained in that you treat ★ body [body & facial] ♪ reward once a month! In the maintenance of your body!

From

"Storm" (cheongsam)

This is a dress shop. Authentic Chinese cheongsam dress, once you wear should try ^ ^

From

Chiben drugs(chiben-seiyaku Inc.)

Japan drugs and cosmetics are here waiting for you (chiben-seiyaku Inc.Direct management)

World Shops New Arrivals

資生堂 アクアインテンシブ シャンプー 450ml 詰め替え
16.56  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

資生堂 アクアインテンシブ シャンプー 450ml 詰め替え

[ja] 今まで止まなかったパサつき、ダメージに資生堂独自の「毛髪内水分定着テクノロジー」を採用。 ダメージを補修しながら毛髪内の水分を補給して、パサつきのない、つややかな髪に整えます。 【メーカー】資生堂/SHISEIDO 【ブランド・シリーズ】アクアインテンシブ/AQUA INTENSIVE 【商品名】資生堂 アクアインテンシブ シャンプー 450ml 詰め替え

園 繁 園 繁
From /teardrop

資生堂 アクアインテンシブ トリートメント1 450g 詰め替え
19.95  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

資生堂 アクアインテンシブ トリートメント1 450g 詰め替え

[ja] 今まで止まなかったパサつき、ダメージに資生堂独自の「毛髪内水分定着テクノロジー」を採用。 ダメージを補修しながら毛髪内の水分を補給して、パサつきのない、つややかな髪に整えます。 【メーカー】資生堂/SHISEIDO 【ブランド・シリーズ】アクアインテンシブ/AQUA INTENSIVE 【商品名】資生堂 アクアインテンシブ トリートメント1 450g 詰め替え

園 繁 園 繁
From /teardrop

資生堂 アクアインテンシブ トリートメント2 450g 詰め替え
19.54  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

資生堂 アクアインテンシブ トリートメント2 450g 詰め替え

[ja] 今まで止まなかったパサつき、ダメージに資生堂独自の「毛髪内水分定着テクノロジー」を採用。 ダメージを補修しながら毛髪内の水分を補給して、パサつきのない、つややかな髪に整えます。 【メーカー】資生堂/SHISEIDO 【ブランド・シリーズ】アクアインテンシブ/AQUA INTENSIVE 【商品名】資生堂 アクアインテンシブ トリートメント2 450g 詰め替え

園 繁 園 繁
From /teardrop

Prius
2520  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Prius

[en] Prius S model code DAA - NHW 20 Chassis number NHW 20 - 0094780 Mileage 74500 km Engine type - year / month 2004/06 Fuel type PETROL Engine size 1500 cc Transmission type AT drive type 2 WD door 5 HB seat 5 color Silver steering Right total length x width x height 445 x 173 x 149 Weight 1260 kg Engine transmission GOOD air conditioning GOOD power steering GOOD power window GOOD air bag GOOD power mirror GOOD central lock GOOD keyless entry

酒井 忍 酒井 忍 /Exports of motor vehicles
From /global line

Prius
7380  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Prius

[ja] プリウス        S モデルコード DAA-ZVW30 シャーシ番号 ZVW30-1415349 走行距離 89900km エンジンタイプ - 年/月 2011/09 燃料タイプ PETROL エンジンサイズ 1800cc トランスミッションタイプ AT ドライブタイプ  2WD ドア  5HB シート  5 色  黒 ステアリング  右 全長x幅x高さ     446x174x149 重量       1350kg エンジントランスミッション  GOOD 空調 GOOD パワーステアリング GOOD パワーウィンドウ GOOD エアバッグ GOOD パワーミラー GOOD セントラルロック GOOD キーレスエントリー

酒井 忍 酒井 忍 /Exports of motor vehicles
From /global line

BMW 320 i TOURING
2880  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

BMW 320 i TOURING

[ja] Bmw 320i TOURING モデルコード ABA-VR20シャーシ番号 WBAVR72000KW38199走行距離 112700kmエンジンタイプ - 年/月 2006/06燃料タイプ PETROLエンジンサイズ 2000ccトランスミッションタイプ ATドライブタイプ  2WDドア  5HBシート  5色  白ステアリング  右全長x横幅x高さ     xx重量       kgエンジントランスミッション  GOOD空調 GOODパワーステアリング GOODパワーウィンドウ GOODエアバッグ GOODパワーミラー GOODセントラルロック GOOD

酒井 忍 酒井 忍 /Exports of motor vehicles
From /global line

Bmw Mini cooper
1710  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Bmw Mini cooper

[en] Bmw Mini cooper 2003 Model Code GH-RA16 Chassis WMWRC32070T03313 Mileage 158000km Engine Type -- Year / Month 2003 / 06 Fuel Type PETROL Engine Size 1600cc Transmission Type AT Drive Type 2WD Doors 3HB Seats 4 Color Red Steering Right LengthxWidthxHeight x x Weight kg Engine Transmission GOOD Air Conditioning GOOD Power Steering GOOD Power Windows GOOD Air Bag GOOD Power Mirrors GOOD Central Locking GOOD Keyless Entry

酒井 忍 酒井 忍 /Exports of motor vehicles
From /global line

Placenta Excel Large 90 Capsules PLACENTA EXCEL
65.32  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Placenta Excel Large 90 Capsules PLACENTA EXCEL

[ja] 無添加のプラセンタと臍(さい)帯のみを贅沢に詰め込んだ高濃度のプラセンタサプリメント。 保存料・着色料・防腐剤などの合成添加物は一切使用していませんので、プラセンタと胎盤の栄養素のみをダイレクトに体内へ取り込めます。 内容量:90カプセル入り/22,500mg(250mg×30) 主成分:豚胎盤、豚臍(さい)帯、豚ゼラチン 【メーカー】ナチュラルバイオ研究所 【ブランド・シリーズ】EXCEL/エクセル 【商品名】PLACENTA プラセンタ エクセルラージ お徳用 90カプセル

園 繁 園 繁
From /teardrop

資生堂 アデノバイタル スカルプトリートメント 130g×2本
19.62  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

資生堂 アデノバイタル スカルプトリートメント 130g×2本

[ja] 髪の力を眠らせない!! まず、髪の生命感が目覚める。 そして、豊かなボリュームに驚く! 先端バイオサイエンスとプロの発想から生まれた、質の高い育毛ケア。 髪の育毛にかかわる3つの原動力にアプローチして、可能性を引き出し続けながら太く強く長く育てます。 先端バイオサイエンスの研究所から毛根に存在する発毛・育毛の原動力に着目。 資生堂独自のテクノロジーと成分で、クオリティーの高い髪の成長をサポートすると共に、髪にハリ・コシを与え根元からボリューム感のある髪に導きます。 【薬用有効成分】 ・アデノシン:毛乳頭に作用して毛髪の成長に不可欠な「成長促進因子」を産出し、発毛を促します。 ・オノニスエキス(補修成分):キューティクルを補修してダメージを受けにくい髪へと導きます。 ・ホップエキス・サンショウエキス:頭皮環境を健やかに整え、美しい髪の育成を助けます。 【使い方】 ・シャンプー後水気をしっかり取り、チューブの先端を頭皮に近づけ指の腹を使って、頭皮全体になじませるようにマッサージして下さい。 ・その後、髪にもなじませよくすすいで下さい。 【メーカー】 資生堂/SHISEIDO 【ブランド・シリーズ】 アデノバイタル/ADENOVAITAL 【商品名】 資生堂 アデノバイタル スカルプトリートメント 130g×2本

園 繁 園 繁
From /teardrop

Merle meruru "World first! Remove contact lenses!" Caracon tweezers Attachment equipment Stick cosplay Color contact Merle wear
17.82  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Merle meruru "World first! Remove contact lenses!" Caracon tweezers Attachment equipment Stick cosplay Color contact Merle wear

[ja] ★材質 meruruピンセット:樹脂部分 ポリカーボネート meruruピンセット:先端部分 シリコーン meruruスティック:シリコーン ★meruruピンセット (1)長さ 75mm 幅 20mm ポリカーボネート (2)レンズ装着部 直径6.5mm シリコーン 成人男性の人差し指の先1/4程度でレンズの位置がよく見え斜めや横にしてもレンズが落ちにくくできています (3)レンズ取り外し部 4×7×9mm シリコーン ★meruruスティック (1)長さ 62mm 幅 6mm シリコーン (2)レンズ吸着面10×7×15mm シリコーン

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Contact Regina

DHC hasty blueberry About 60 days worth 120 crocetin acai Polyphenols eye fatigue dry eye refreshing visual fatigue
25.2  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

DHC hasty blueberry About 60 days worth 120 crocetin acai Polyphenols eye fatigue dry eye refreshing visual fatigue

[ja] 速攻ブルーベリー 1日2粒総重量706mg(内容量426mg)あたり ブルーベリー(ビルベリー) エキス末180mg(アントシアニン36%)アサイーエキス末10mg、クチナシエキス末6.7mg(クロセチン5mg) ルテイン(フリー体として)1mg、リコピン0.1mg、ビタミンB1 2mg、ビタミンB2 0.4mg、ビタミンB6 2mg ビタミンB12 40μg、β-カロテン0.9mg 【主要原材料】ブルーベリー(ビルベリー)エキス末 アサイーエキス末、クチナシ(クロセチン含有)、デュナリエラカロテン マリーゴールド抽出物(ルテイン含有)、ビタミンB1、ビタミンB6 トマトリコピン、ビタミンB2、ビタミンB12 【調整剤等】中鎖脂肪酸油、グリセリン脂肪酸エステル、香料 【被包剤】ゼラチン、グリセリン(原材料の一部に大豆を含む) ※水またはぬるま湯でお召し上がりください。 ※本品は天然素材を使用しているため、色調に若干差が生じる場合があります。これは色の調整をしていないためであり、成分含有量や品質に問題はありません。 ※1日の目安量を守って、お召し上がりください。 ※お身体に異常を感じた場合は、飲用を中止してください。 ※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ※薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠中の方は、お医者様にご相談の上お召し上がりください。 ※健康食品は食品なので、基本的にはいつお召し上がりいただいてもかまいません。食後にお召し上がりいただくと、消化・吸収されやすくなります。他におすすめのタイミングがあるものについては、上記商品詳細にてご案内しています。 ●直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。 ●お子様の手の届かないところで保管してください。 ●開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

株式会社ティーエフカンパニー 株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
From /Regina beauty

Shiseido adenovital shampoo 450 ml refill
16  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Shiseido adenovital shampoo 450 ml refill

[ja] 髪の力を眠らせない!! まず、髪の生命感が目覚める。 そして、豊かなボリュームに驚く! 先端バイオサイエンスとプロの発想から生まれた、質の高い育毛ケア。 髪の育毛にかかわる3つの原動力にアプローチして、可能性を引き出し続けながら太く強く長く育てます。 先端バイオサイエンスの研究所から毛根に存在する発毛・育毛の原動力に着目。 資生堂独自のテクノロジーと成分で、クオリティーの高い髪の成長をサポートすると共に、髪にハリ・コシを与え根元からボリューム感のある髪に導きます。 【薬用有効成分】 ・アデノシン:毛乳頭に作用して毛髪の成長に不可欠な「成長促進因子」を産出し、発毛を促します。 ・オノニスエキス(補修成分):キューティクルを補修してダメージを受けにくい髪へと導きます。 ・ホップエキス・サンショウエキス:頭皮環境を健やかに整え、美しい髪の育成を助けます。 【メーカー】 資生堂/SHISEIDO 【ブランド・シリーズ】 アデノバイタル/ADENOVAITAL 【商品名】 資生堂 アデノバイタル シャンプー 450ml(詰替え)

園 繁 園 繁
From /teardrop

PLACENTA ROYAL (Placenta Royal) Large size 90
68.02  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

PLACENTA ROYAL (Placenta Royal) Large size 90

[ja] お使い頂いてすぐに違いを実感できるように作り上げた臍(さい)帯入り高濃度プラセンタ美容液です。 合成着色料や保存料等、余分なものは一切無添加ですので、プラセンタの良さをストレートに実感できる使い切りサイズとなっております。 内容量:90包入り/17ml(1.3ml×90) 主成分:プラセンタエキス、さい帯エキス、エタノール、ダマスクバラ花油 【メーカー】ナチュラルバイオ研究所 【ブランド・シリーズ】ROYAL/ロイアル 【商品名】PLACENTA ROYAL プラセンタ ロイアルラージ サイズ 90包入り

園 繁 園 繁
From /teardrop

バイタリズム スカルプケア シャンプー(woman) 350ml
22.48  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

バイタリズム スカルプケア シャンプー(woman) 350ml

[ja] 洗浄成分 (ココイルグルタミン酸2Na・コカミドプロピルベタイン)を使った頭皮にやさしいシャンプーです。 傷んでしまった髪や頭皮を優しいうるおい成分(アロエベラ葉エキス・キハダ樹皮エキス)で守り、ハリ・コシのある髪に洗いあげます。 きめ細かい泡が髪1本1本を優しく包んで、からまりやきしみを防ぎ、頭皮もすっきりさせ、毛先までしっとりと、まとまりのよい髪へ整えます。 石油系界面活性剤、合成着色料不使用ですが、敏感肌の方もお使い頂けます。 女性用はローズの香りを基調にした、爽やかなハーバルフローラルの香り

園 繁 園 繁
From /teardrop

Medicated quare AXI siteplain TX 200 ml Quasi drug
59.94  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Medicated quare AXI siteplain TX 200 ml Quasi drug

[ja] 育毛成分CTPの力を効果的に高め、遺伝子レベルから育毛ケアにこだわりました。(新配合のハマナスエキス・ホップエキス・PVP)発毛促進遺伝子と脱毛遺伝子に着目し、積極的な抜け毛対策を行ないます。 効果的に、太く、強く、丈夫な髪作りに働きかけます。 男女を問わず、抜け毛・薄毛など、頭皮に悩みを抱えた方におすすめです。 【効果・効能】 薄毛、育毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛 【使い方】 ・朝と晩の1日2回、ご使用ください。 ・特にシャンプー後など、頭皮が温かく、毛穴が開いた状態で使うと、より効果的です。 ・適度に頭皮や髪の水分を拭き取ってから適量(1回2〜3mL)を塗布。指の腹で軽くマッサージしながら、頭皮全体によくなじませて下さい。 ・なじませ終わったらそのまま20〜30秒放置。その後、ドライヤー等で乾かし、整髪してください。 ・肌の弱い方、メントールやエタノールの刺激を強く感じる方は、使い始めの1ヶ月間は、1日1回の使用をおすすめ致します。

園 繁 園 繁
From /teardrop

Yamamoto Facial Mask (Sake Cake Face Mask)
7.78  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Yamamoto Facial Mask (Sake Cake Face Mask)

[en] Yamamoto Facial Mask A facial mask containing sake cake that was released from Yamamoto Famous Company. We used sake "Yamamoto" made with old-fashioned commitment manufacturing and its sake lees extravagantly. Selling price: 800 yen (excluding tax) Contents amount: 25 ml × 1 sheet All ingredients: water, glycerin, rice fermentation broth, BG, sake cake, sodium hyaluronate, glycosyl trehalose, hydrolyzed starch, citric acid, Na citrate, allantoin, phenoxyethanol, xanthan gum How to use: After preparing the skin with lotion, lightly spread over the face, gently peel off after 10 to 15 minutes. If essence is left on your face please massage gently with your finger's belly and let it on your skin. There is no need to rinse with water. After the pack, please care to keep the moisture ingredients in your skin with your milky lotion and cream etc.

今藤志保 今藤志保
From /SAKEKASU FACE MASK

Shinonoseki Facial Mask (sake cake face mask)
7.78  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Shinonoseki Facial Mask (sake cake face mask)

[en] Sake alcohol cosmetic facial mask released from Heike Shuzo Co., Ltd. We used sake "Shin-Seki" made with old-fashioned commitment manufacturing and its sake lees extravagantly. With a face mask of the essence type, the essence infiltrated fully into the sheet penetrates thoroughly into the stratum corneum, and delivers firm moisture to the skin. Sake lees known for its anti-aging effect and rice fermented liquor with skin moisture retention capacity improving effect are compounded. It leads to the rich moist skin. Let's get fine skin moisturizing skin with Japanese sake 's skin care mask. Selling price: 800 yen (excluding tax) Contents amount: 25 ml × 1 sheet All ingredients: water, glycerin, rice fermentation broth, BG, sake cake, sodium hyaluronate, glycosyl trehalose, hydrolyzed starch, citric acid, Na citrate, allantoin, phenoxyethanol, xanthan gum How to use: After preparing the skin with lotion, lightly spread over the face, gently peel off after 10 to 15 minutes. If essence is left on your face please massage gently with your finger's belly and let it on your skin. There is no need to rinse with water. After the pack, please care to keep the moisture ingredients in your skin with your milky lotion and cream etc.

今藤志保 今藤志保
From /SAKEKASU FACE MASK

Domestic facial facial mask (sake cake face mask)
7.78  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Domestic facial facial mask (sake cake face mask)

[en] Sake from Japan is made with old-fashioned commitment, "Kokusai". It is a facial mask that used luxury sake cake and sake used for the country's right. The "moisturizing" effect of sake cake will lead to elastic and moisturized skin. Selling price: 800 yen (excluding tax) Contents amount: 25 ml × 1 sheet All ingredients: water, glycerin, rice fermentation broth, BG, sake cake, sodium hyaluronate, glycosyl trehalose, hydrolyzed starch, citric acid, Na citrate, allantoin, phenoxyethanol, xanthan gum How to use: After preparing the skin with lotion, lightly spread over the face, gently peel off after 10 to 15 minutes. If essence is left on your face please massage gently with your finger's belly and let it on your skin. There is no need to rinse with water. After the pack, please care to keep the moisture ingredients in your skin with your milky lotion and cream etc.

今藤志保 今藤志保
From /SAKEKASU FACE MASK

Tetori river facial mask (sake cake face mask)
7.78  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Tetori river facial mask (sake cake face mask)

[en] Yoshida Sake brewed sake "Tetori river" made by old-fashioned commitment manufacturing. It is a facial mask which used luxury sake lees and sake used in the Tettle River. The "moisturizing" effect of sake cake will lead to elastic and moisturized skin. Selling price: 800 yen (excluding tax) Contents amount: 25 ml × 1 sheet All ingredients: water, glycerin, rice fermentation broth, BG, sake cake, sodium hyaluronate, glycosyl trehalose, hydrolyzed starch, citric acid, Na citrate, allantoin, phenoxyethanol, xanthan gum How to use: After preparing the skin with lotion, lightly spread over the face, gently peel off after 10 to 15 minutes. If essence is left on your face please massage gently with your finger's belly and let it on your skin. There is no need to rinse with water. After the pack, please care to keep the moisture ingredients in your skin with your milky lotion and cream etc.

今藤志保 今藤志保
From /SAKEKASU FACE MASK

Tanju facial mask (sake cake face mask)
7.78  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Tanju facial mask (sake cake face mask)

[en] Nishida Sake brewed sake "Tanaka" made by old-fashioned commitment manufacturing. It is a facial mask that used sake liquor used for rice wine and sake in luxury. The "moisturizing" effect of sake cake will lead to elastic and moisturized skin. Selling price: 800 yen (excluding tax) Contents amount: 25 ml × 1 sheet All ingredients: water, glycerin, rice fermentation broth, BG, sake cake, sodium hyaluronate, glycosyl trehalose, hydrolyzed starch, citric acid, Na citrate, allantoin, phenoxyethanol, xanthan gum How to use: After preparing the skin with lotion, lightly spread over the face, gently peel off after 10 to 15 minutes. If essence is left on your face please massage gently with your finger's belly and let it on your skin. There is no need to rinse with water. After the pack, please care to keep the moisture ingredients in your skin with your milky lotion and cream etc.

今藤志保 今藤志保
From /SAKEKASU FACE MASK

Cleansing foam Kinumurasaki
27.22  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Cleansing foam Kinumurasaki

[en] A glowing skin that gently gets dirty with silk foam. Even though it is hypoallergenic, it has high detergency. After washing the face moistly to moist and moisturized to the skin of slippers. Six kinds of plant extract protect skin from drying. Excellent antioxidant activity can be expected for micronized gold (gold colloid) contained in silk violet, and it has been clarified that there is an action to raise the antioxidant power of other antioxidants. To the silk powder which is blended together, we draw out the original strength of skin by various functions such as moisturizing effect, antioxidant action, ultraviolet absorbing function. Gold colloid and silk powder resonate on your skin. It is the first skin care cosmetic that blended gold colloid and silk powder. Selling price: 2800 yen (excluding tax) Contents amount: 100 mL How to use: Take an appropriate amount (1 push) to the palm of your hand, and lather well with a small amount of lukewarm water. 2. Wash as if wrapping the whole face, then rinse thoroughly afterwards. All ingredients: water, lauric acid, myristic acid, K hydroxide, cocoyl methyl taurine Na, cocamidopropyl betaine, water soluble proteoglycan, glycosyl trehalose, human gene recombinant oligopeptide-1, hydrolyzed hydrogenated starch, hydrolyzed collagen , Hyaluronic acid Na, hydrolyzed silk, odorious age oil, ylang ylang flower oil, BG, purple root extract, glycyrrhizic acid 2K, glycerin, magwa root extract, licorice root extract, button extract, gold, PEG-60 hydrogenated Castor oil, EDTA-2Na, phenoxyethanol

今藤志保 今藤志保
From /Kinumurasaki

Moisturizing cream Kinumurasaki
75.82  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Moisturizing cream Kinumurasaki

[en] A treat for your skin. Functional rich serum comes true, transparent skin. It prevents spots and dullness caused by ultraviolet ray damage and draws out the natural beauty of the skin. Immerse deeply into each layer while familiarly adhering to the skin. Excellent antioxidant activity can be expected for micronized gold (gold colloid) contained in silk violet, and it has been clarified that there is an action to raise the antioxidant power of other antioxidants. To the silk powder which is blended together, we draw out the original strength of skin by various functions such as moisturizing effect, antioxidant action, ultraviolet absorbing function. Gold colloid and silk powder resonate on your skin. It is the first skin care cosmetic that blended gold colloid and silk powder. Selling price: 7800 yen (excluding tax) Contents: 30 g How to use: 1. Take the appropriate amount. 2. Gently blend from easy-to-dry parts. All ingredients: water, BG, glycerin, squalane, water soluble proteoglycans, human gene recombinant oligopeptide-1, hydrolyzed collagen, Na hyaluronic acid, nioiendange qua oil oil, ylang ylang flower oil, jojoba seed oil, hydrolyzed silk, murasaki Root extract, licorice root extract, mugwort root extract, silk, gold, button extract, cyano cobalamin, carbomer, hydrolyzed gardenia extract, hydroxide K, ethanol, phenoxyethanol

今藤志保 今藤志保
From /Kinumurasaki

Eye cream Kinumurasaki
95.26  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Eye cream Kinumurasaki

[en] Kinumurasaki eye cream Eye cream that moisturizes and leads to a smooth and firm eye. Especially we support the eyes sensitive to drying with high moisturizing power. Protect your skin from damage caused by external stimulus, to a young eyes original impression. Selling price: 9800 yen (excluding tax) Contents: 20 g How to use: 1. After facial cleansing, adapt an appropriate amount (rice grain) per eye to the eyes after preparing with lotion, beauty lotion, cream. 2. I paint repeatedly on the part where the cloth is concerned. All components: cyclopentasiloxane, (vinyl dimethicone / methicone silsesquioxane) cross polymer, dimethicone, talc (dimethicone / vinyl dimethicone) crosspolymer, isononyl isononanoate, water soluble proteoglycan, human gene recombinant oligopeptide-1, hydrolyzed Crosspolymer of decomposed collagen, hyaluronic acid Na, murasaki root extract, licorice root extract, mugwort root extract, button extract, silk, hydrolyzed silk, gold, trimethylsiloxysilicate (dimethicone / (PEG-10/15)) crosspolymer, water , Dimethylsilylated silica, glycerin, ethanol, BG, phenoxyethanol, butylparaben

今藤志保 今藤志保
From /Kinumurasaki

Facial mask Kinumurasaki
36.94  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Facial mask Kinumurasaki

[en] ● Facial mask that used luxurious beauty ingredients. 7 kinds of plant extract leads to soft, glossy skin with silk. Soft sheet with less stimulation of fiber, tightly adheres to the skin, does not drip liquid. Excellent antioxidant activity can be expected for micronized gold (gold colloid) contained in silk violet, and it has been clarified that there is an action to raise the antioxidant power of other antioxidants. To the silk powder which is blended together, we draw out the original strength of skin by various functions such as moisturizing effect, antioxidant action, ultraviolet absorbing function. Gold colloid and silk powder resonate on your skin. It is the first skin care cosmetic that blended gold colloid and silk powder. Selling price: 3800 yen (excluding tax) Contents: 25 ml × 6 pieces ● How to use: Please use it on your skin after cleansing. Remove the mask from the package and match the position of the mouth and mouth to the whole face. Please peel off the mask after 10 minutes to 15 minutes. Please allow the remaining essence solution to be adequately adjusted by hand. ● All components: water, BG, glycerin, xanthan gum, hyaluronic acid Na, water soluble proteoglycan, hydrolyzed collagen, hydrolyzed silk, human gene recombinant oligopeptide-1, mugwort root extract, button extract Licorice root extract, Murashaki root extract, allantoin, glycyrrhizinic acid 2K, gold, ethanol, phenoxyethanol, methylparaben

今藤志保 今藤志保
From /Kinumurasaki

Featured Items!

Hydro Flask 21oz
40.5  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Hydro Flask 21oz

Hiro Hiro

/Aloha Go

Kobayashi pharmaceutical wet mask
7.2  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Kobayashi pharmaceutical wet mask

Stainless Steel Cold Cup - Gold
34.2  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Stainless Steel Cold Cup - Gold

Hiro Hiro

/Aloha Go

Hawaii Double Wall Traveler
72  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Hawaii Double Wall Traveler

Hiro Hiro

/Aloha Go

Featured Items!

Flower hoop earrings.
14.22  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Flower hoop earrings.

下采文香 下采文香

/HIRUNEneco'S GALLERY

Summer earrings ♡ yo Tanabata yukata marble watercolor texture paint
3.42  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Summer earrings ♡ yo Tanabata yukata marble watercolor texture paint

下采文香 下采文香

/HIRUNEneco'S GALLERY

.... Well round Emerald earring. 。
14.4  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

.... Well round Emerald earring. 。

柳澤療子 柳澤療子

/。 +.Eden.+.

Hhong silver Crystal dating dinner party used the headband hair accessories
14.47  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Hhong silver Crystal dating dinner party used the headband hair accessories

黄虹 黄虹

/中文

/MI original hand-made

Hhong daily headband white color Pearl rhinestone hair accessories
8.86  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Hhong daily headband white color Pearl rhinestone hair accessories

黄虹 黄虹

/中文

/MI original hand-made

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് നിറമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ

നിറമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ
16.72  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Ever color One Day torque Aju EverColor 1day LUQUAGE 1 box of 10 pieces

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

നിറമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ
14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Pienaju Luxe «PienAge luxe» [1 box 10 pieces]

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

നിറമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ
32.08  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Neo-sitewandershiel UV<br>[coloured / 30 / 1 day:

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

നിറമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ
17.5  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Decorative eyeswander
[Color contact lenses / 10 / day]

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

നിറമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ
38.88  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Ritchbaby monthly reprima series degrees and degrees and 1 box 1-2 box set

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

നിറമുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകൾ
35.96  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Beaheartbeawander
[Color contact lenses / 30 / 35 / day]

株式会社ティーエフカンパニー
株式会社ティーエフカンパニー /Sales of contact lenses
/Contact Regina

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമാണിത്

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
90  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Seal case

本田順子
本田順子
/Decoration Salon Principessa

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
18  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

押し花スタンド

木村 しげこ
木村 しげこ
/Pressed Flower Shop

വസ്ത്രം
27  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

BLIEST men's wallets wallet classy wallet large zip around zipper hardware gift featured pennies put with

細川亮
細川亮 /SSQQB Inc.
/Fashion Shop in Japan

റിംഗ്
13.5  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Tampines Ring

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

വസ്ത്ര
23.48  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Linjou2016 lovely high waist slim slim short sleeve embroidery dress child small fresh summer students

Zhang Yongqiang
Zhang Yongqiang /CEO/System Engineer/Designer
/Panda • fashion • ♥ you ~

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് ആക്സസറീസ് ആഭരണവും

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
18  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Ante green earrings

松原佐知子
松原佐知子 /Accessories maker
/COCO LA MER

കമ്മല്
20.7  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

16kgf/gold ivy earrings [she still loves] 16 kgf 14kgf Oriental Art Nouveau 16 KGP

下采文香
下采文香
/HIRUNEneco'S GALLERY

സര്ണ്ണാഭരണങ്ങള്
19.8  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Pearl gray

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

കമ്മല്
34.2  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

16kgf/silver925 / gold plate pierced heart spider thread Matt Black Pearl gradient wire Navy bronze

下采文香
下采文香
/HIRUNEneco'S GALLERY

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
21.6  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Fur with a milky Pearl Earrings

松原佐知子
松原佐知子 /Accessories maker
/COCO LA MER

റിംഗ്
14.4  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Pearl gray ring

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് ബോയ്സ് ഫാഷൻ

പുരുഷന്മാർ
107.82  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

[CASIO] CASIO watches g-shock "STANDARD GA-100-1 A1JF

竹内理
竹内理
/Watch Company

ഷൂസ് മെഷ്
45  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

And MAKANI woven super lightweight woven slip-on sneakers V472

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Fashion snap

ഷൂസുകൾ
225  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Ultra boost Uncaged [UltraBOOST Uncaged] adidas adidas men's running

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Fashion snap

ക്വാര്ട്ട്സ് വാച്ചുകൾ
720  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

[Citizen] CITIZEN watch PROMASTER ProMaster Eco-Drive eco-drive radio watches chronograph PMV65-2271 mens

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Watch store

വളകളും
13.32  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Pracord Bracelet Knucle Up

takashi sugimoto
takashi sugimoto /Paracord shop JKING
/Paracord shop JKING

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
90  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Seal case

本田順子
本田順子
/Decoration Salon Principessa

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
18  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

押し花スタンド

木村 しげこ
木村 しげこ
/Pressed Flower Shop

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
180  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Long wallet

西村逸平
西村逸平
/INFINITYLEATHER

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
8.12  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Yangzhou copy macros fast hand-fed 85% Wolf in autumn through the brush green cursive lower case English lower case

qiuhongzhai
qiuhongzhai
/Qiu Hong-Chai

വസ്ത്രം
90  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Moon beret

篠川理湖
篠川理湖
/Q

കല & ക്രാഫ്റ്റ്സ്
14.58  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Celadon line statement Bowl

土井 雅文
土井 雅文 /Ceramist
/Japan ceramic art 「STUDIO DOI 」

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് ഗേൾസ് ഫാഷൻ

വസ്ത്രം
54  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Flower lace pencil skirt

Ayaka Sakai
Ayaka Sakai
/GirlsSelect

കമ്മല്
28.8  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Mermaid Pierce

Mai Mochizuki
Mai Mochizuki
/Vert malan tokyo

വസ്ത്രം
57.56  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Liz-Lisa new bow handbag

中島あやか
中島あやか
/J-design Charm

വസ്ത്രം
51.7  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Bride toast clothing spring of 2016 new short one shoulder Bridesmaid gowns red wedding women high waist dress

Christine
Christine /Master
/Your Grace Wedding Shop

സ്കേർട്സ്
11.08  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

2016 Summer School of new white skirt suit style Korean leisure two-piece slim slim sleeve dress

Zhang Yongqiang
Zhang Yongqiang /CEO/System Engineer/Designer
/Panda • fashion • ♥ you ~

വസ്ത്രം
31.5  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Short sleeve sodatockpur over

Ayaka Sakai
Ayaka Sakai
/GirlsSelect

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സേവനം

വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സേവനം
1500元/天  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Japan private travel for customizing

閻玉陽
閻玉陽
/Japan • slash young

വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സേവനം
216  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Appearing on the radio

mamico sugaya
mamico sugaya
/Fortune items

വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സേവനം
90  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

tea ceremony experience

小林美貴子
小林美貴子
/experience(japanese culture)

വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സേവനം
31.5  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Preserved cake 1st trial lesson

乾 千恵
乾 千恵 /Perasaan
/prasarn perasaan--

വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സേവനം
180  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Osaka mind Shinsaibashi bridge Salon coupons [clinic Super placenta injection]

OSAKA Beauty
OSAKA Beauty
/OSAKA Shinsaibashi Beauty Association

വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, സേവനം
27  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Art figurines de Aquarium made 1 day trial

乾 千恵
乾 千恵 /Perasaan
/prasarn perasaan--

പ്രശസ്തി റാങ്കിംഗ് പുസ്തകങ്ങൾ

ബിസിനസ് മൊത്തം
43.2  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

AILIHEN C6 Headphone Earphone ultra-low folding microphone with iPhone support (kirkibrown)

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Lifestyle shop

കാപ്പി മെഷീൻ
27  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Elephant seal coffee maker 4 cup for EC-TC40-TA

細川亮
細川亮 /SSQQB Inc.
/KADEN

ഐഫോൺ
45  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

[iPhone 6 s/6 only] MARVEL iface First Class case

Ryotaro Kobayashi
Ryotaro Kobayashi
/Lifestyle shop

ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും
486  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

AQUTIVE SPA (active Spa) / Cordless

Liu Yiding
Liu Yiding
/Dr. AQUA BODY Beauty Salons

ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും
12.24  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Panasonic PANASONIC ER-GN20-K etiquette cutter black

とみ
とみ
/Handsome electronics store 2

ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും
40.5  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Omron neck massage a Brown HM-141-BW

細川亮
細川亮 /SSQQB Inc.
/KADEN

അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകൾ
Popular Products Of Earth
提案企划
73.85  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

提案企划

[zh] 它支持要在中国推进服装公司: ●服装公司在材料/配件提出支持 ●中国支持日本面料工厂要转移到生产 ●短期/租赁 ●纺织展非凡的办公室,商务服务员/解释 ●OEM生产,ODM生产 ●门店扩张/净销售额 ●让我们做其他服装行业的共同的工作 - 材料知识在中国,我们与我们联系有缝纫知识获取 -

Elaine Han Elaine Han /上海擎桜国際貿易有限公司
From /keiotex textile

Vitalism Scalp Care Shampoo Non Silicon for MEN 350 ml
22.48  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Vitalism Scalp Care Shampoo Non Silicon for MEN 350 ml

[ja] 発毛成分で有名なミノキシジル(ロ〇イン・〇アップ等も含有)より新しい毛髪、頭皮ケアの新成分「ピロミジロール」を配合。 石油系界面活性剤、合成着色料不使用ですが、敏感肌の方もお使い頂けます。 男性用はベルガモット、グリーン等のエキゾチックな香り 【メーカー】(株)ヘアジニアス・ラボラトリーズ 【ブランド・シリーズ】バイタリズム/VITALISM 【商品名】バイタリズム スカルプケア シャンプー 350ml for MEN

園 繁 園 繁
From /teardrop

Vitalism Scalp Care Conditioner Non Silicon for MEN 350 ml
22.48  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Vitalism Scalp Care Conditioner Non Silicon for MEN 350 ml

[ja] ごわついてスタイリングがやり難い髪も、驚くほどサラサラにして指通りをなめらかにするコンディショナー。 2種のコラーゲンを配合「水溶性&加水分解コラーゲン」で髪にハリ・コシを与えます。 フローラルグリーンの香りで、どこか懐かしく気持ちが和らぎます 【メーカー】(株)ヘアジニアス・ラボラトリーズ 【ブランド・シリーズ】バイタリズム/VITALISM 【商品名】バイタリズム スカルプケア コンディショナー 350ml for MEN

園 繁 園 繁
From /teardrop

クオレ AXI 薬用シャンプーMS 500ml 詰替え用
32.67  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

クオレ AXI 薬用シャンプーMS 500ml 詰替え用

[ja] ハリ&コシのある質感に。 AXI薬用シャンプーMからノンシリコンにリニューアルした「薬用シャンプーMS」が誕生しました。 スキャルプアシストラインのシャンプーとなり、「フケ」や「カユミ」を防ぎ、毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ、医薬部外品スカルプケアとなります。頭皮からの過剰な皮脂の分泌等の脱毛の原因を取り除き、健やかな髪の成長を助けます。 【ご使用方法】 ・指圧を加えながらマッサージをするように、丁寧に洗います。 【メーカー】 クオレ/CUORE 【ブランド・シリーズ】 アクシ/AXI 【商品名】 クオレ AXI 薬用シャンプーMS 詰替え用 500ml

園 繁 園 繁
From /teardrop

クオレ AXI 薬用トリートメント MS 500g 詰替え用
43.56  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

クオレ AXI 薬用トリートメント MS 500g 詰替え用

[ja] 髪のすみずみにまで働きかけて、ダメージケア。しなやかに整え、紫外線や乾燥から髪の美しさを守ります。 【こんな方におすすめ】 ・頭皮のベタつきや臭いが気になる方 ・フケ、かゆみが気になる方 ・髪にハリ、コシが欲しい方 【使い方】 ・シャンプー後、適量を手に取り、髪全体になじませます。 ・5〜10分放置した後、十分にすすぎます。 【メーカー】 クオレ/CUORE 【ブランド・シリーズ】 アクシ/AXI 【商品名】 クオレ AXI 薬用トリートメント MS 詰替え用 500g

園 繁 園 繁
From /teardrop

Shiseido Adeno Vital Scalp Essence V 180ml
21.58  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Shiseido Adeno Vital Scalp Essence V 180ml

[ja] 3つの遺伝子に直接働きかけて! 確実に髪を変える! 確実に髪を増やす! 【太くする】 ・アデノシン配合:FGF7遺伝子を活性させる ・アルニカエキス配合:毛乳頭の増殖を促進させる 【強くする】 ・オノニスエキス配合:KAP5遺伝子を活性化させてキューティクル強度を高める ・シソエキス配合:髪の糖化を防いでコルテックスを強化する 【黒くする】 ・サンショウエキス・ホップエキス配合配合:MITF遺伝子を活性させてメラニン色素の生成を高め、白髪を黒髪に変える 【新毛を生やしながらしっかり育み、髪を「増やす」】 ・ソフォラ抽出液配合:毛包細胞を増殖し、成長期を延長させて、太毛を増やす ・パナックスジンセンエキス・デルアミド配合:毛芽と毛乳頭を活性化して、休止期を短縮させ、毛髪の本数を増やす ・アデノシン配合:毛根の形態を維持して、成長期を延長する 【毛根深部に有効成分を確実に届ける】 ・デルアミド配合:皮膚からの浸透を促進する ・イソステアリルアルコール配合:毛包からの浸透を促進する 【頭皮環境を健やかに整え、髪の育成をスムーズに保つ】 ・パントテニルエチルエーテル配合:頭皮賦活 ・ビタミンE誘導体・アデノシン配合:血行促進 ・アルニカエキス・ホップエキス・サンショウエキス配合:保湿 ・β-グリチルレチン酸・メントール配合:消炎・鎮静 【メーカー】 資生堂/SHISEIDO 【ブランド・シリーズ】 アデノバイタル/ADENOVAITAL 【商品名】 資生堂 アデノバイタル スカルプエッセンスV 180ml

園 繁 園 繁
From /teardrop

Mabune Mabune Facial mask (sake cake face mask)
7.78  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Mabune Mabune Facial mask (sake cake face mask)

[en] Sake cake formulated facial mask released from Mabushita dovei. We used sake [Masamune dovei] made with old-fashioned commitment and its sake lees extravagantly. With a face mask of the essence type, the essence infiltrated fully into the sheet penetrates thoroughly into the stratum corneum, and delivers firm moisture to the skin. Sake lees known for its anti-aging effect and rice fermented liquor with skin moisture retention capacity improving effect are compounded. It leads to the rich moist skin. Let's get fine skin moisturizing skin with Japanese sake 's skin care mask. Selling price: 800 yen (excluding tax) Contents amount: 25 ml × 1 sheet All ingredients: water, glycerin, rice fermentation broth, BG, sake cake, sodium hyaluronate, glycosyl trehalose, hydrolyzed starch, citric acid, Na citrate, allantoin, phenoxyethanol, xanthan gum How to use: After preparing the skin with lotion, lightly spread over the face, gently peel off after 10 to 15 minutes. If essence is left on your face please massage gently with your finger's belly and let it on your skin. There is no need to rinse with water. After the pack, please care to keep the moisture ingredients in your skin with your milky lotion and cream etc.

今藤志保 今藤志保
From /SAKEKASU FACE MASK

Beauty serum Kinumurasaki
85.54  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Beauty serum Kinumurasaki

[en] A treat for your skin. Functional rich serum comes true, transparent skin. It prevents spots and dullness caused by ultraviolet ray damage and draws out the natural beauty of the skin. Immerse deeply into each layer while familiarly adhering to the skin. Excellent antioxidant activity can be expected for micronized gold (gold colloid) contained in silk violet, and it has been clarified that there is an action to raise the antioxidant power of other antioxidants. To the silk powder which is blended together, we draw out the original strength of skin by various functions such as moisturizing effect, antioxidant action, ultraviolet absorbing function. Gold colloid and silk powder resonate on your skin. It is the first skin care cosmetic that blended gold colloid and silk powder. Selling price: 8800 yen (excluding tax) Contents: 30 mL How to use: 1. Take the appropriate amount. 2. Gently blend from easy-to-dry parts. All ingredients: water, BG, glycerin, squalane, water soluble proteoglycans, human gene recombinant oligopeptide-1, hydrolyzed collagen, Na hyaluronic acid, nioiendange qua oil oil, ylang ylang flower oil, jojoba seed oil, hydrolyzed silk, murasaki Root extract, licorice root extract, mugwort root extract, silk, gold, button extract, cyano cobalamin, carbomer, hydrolyzed gardenia extract, hydroxide K, ethanol, phenoxyethanol

今藤志保 今藤志保
From /Kinumurasaki

Toner Lotion Kinumurasaki
56.38  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Toner Lotion Kinumurasaki

[en] Moist and moist skin feeling Happy, moist skin It is a lotion that keeps elastic fresh and fresh skin long. We supply plenty of moisture to the back of the skin and do not let out moisture. Excellent antioxidant activity can be expected for micronized gold (gold colloid) contained in silk violet, and it has been clarified that there is an action to raise the antioxidant power of other antioxidants. To the silk powder which is blended together, we draw out the original strength of skin by various functions such as moisturizing effect, antioxidant action, ultraviolet absorbing function. Gold colloid and silk powder resonate on your skin. It is the first skin care cosmetic that blended gold colloid and silk powder. Selling price: 5800 yen (excluding tax) Contents amount: 120 mL how to use: 1. A lot of cotton soaks (one teaspoon as a guide). 2. Gently blend from the easier to dry parts. 3. Light and rhythmically putting All ingredients: water, BG, glycerin, trehalose, water soluble proteoglycan, human gene recombinant oligopeptide-1, hydrolyzed collagen, hyaluronic acid Na, hydrolyzed silk, odorious age oil, ylang ylang flower oil, murasaki root extract, Licorice root extract, mugwort root extract, Butan extract, gold, cyanocobalamin, hydrolyzed gardenia extract, hydroxyethyl cellulose, PEG-60 hydrogenated castor oil, ethanol, phenoxyethanol

今藤志保 今藤志保
From /Kinumurasaki

S powder Kinumurasaki
46.66  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

S powder Kinumurasaki

[en] Skin care loose powder to use before going to bed at night. Restoring with the power of silk while sleeping on your skin damaged by external stimuli. You can use very gently on your skin from your baby to your elderly. Excellent antioxidant activity can be expected for micronized gold (gold colloid) contained in silk violet, and it has been clarified that there is an action to raise the antioxidant power of other antioxidants. To the silk powder which is blended together, we draw out the original strength of skin by various functions such as moisturizing effect, antioxidant action, ultraviolet absorbing function. Gold colloid and silk powder resonate on your skin. It is the first skin care cosmetic that blended gold colloid and silk powder. Selling price: 4800 yen (excluding tax) Contents: 4 g How to use: Take the powder in the puff, and attach it to the whole face so as to press lightly. Finish powder Silk powder which becomes light moist and moist and becomes smooth is perfect for makeup finishing. Because it plus natural sparkle to the skin, it is one skin lighter than the skin that just applied the foundation. As a sunscreen Silk powder, a raw material for silk powder, has a long time to hit sunlight, so we have the power to block ultraviolet light to protect ourselves. Therefore, of course, you can use it as a sunscreen to protect your skin from ultraviolet rays. If it is used at makeup such as makeup foundation and finish powder, it becomes countermeasures against ultraviolet rays around your face, but it is also effective to use it on the part where your skin is exposed, for example, décolleté or around the arm. Please use with peace of mind dry skin and sensitive skin. As a night powder Only by lightly hitting with puffs etc Silk protects your skin from external stimuli such as germs and ultraviolet rays. If you put it before going to bed, silk adsorbs the sebum of pores while sleeping, when you wash your face in the morning silk will drain extra sebum and dirt. All components: silk, Na acetyl hyaluronate, hydrolyzed hyaluronic acid, ascorbyl phosphate Na, hyaluronic acid Na, α-glucan, glucosylcerami

今藤志保 今藤志保
From /Kinumurasaki

Melati White Gel (Halal Cosmetics Cosmetics)
36.94  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Melati White Gel (Halal Cosmetics Cosmetics)

[en] Skin Care lotion, Milk lotion and Beauty essence are all in one Gel Cream. This white gel could smooth and moisturize your skin, but you would feel your skin comfortably dry after a while. Volume: 100mL Price: JPY 3,800 (excluding tax) Ingredients: Ingredients: WATER, SQUALANE, GLYCERIN, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM HYALURONATE, SOLUBLE COLLAGEN, PRUNUS LANNESIANA FLOWER EXTRACT, PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT, ROSA MULTIFLORA FRUIT EXTRACT, PERILLA OCYMOIDES LEAF EXTRACT, COIX LACRYMA-JOBIMA-YUEN SEED EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA(WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT, ASCORBIC ACID, SILICA DIMETHYL SILYLATE, DEXTRIN, MALIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, POLYSORBATE-60, PHENOXYTHANOL, FRAGRANCE ※Halal Certification Logo is placed on the backside of box and bottle. ----------------------------------------------- Melati is an Indonesian word for Jasmine. It has an image of white and pretty flower with comfortable and relaxing fragrance. Halal natural skin care cosmetic “Melati” was born with our hope to be loved by All the people in the world such as Jasmine. Melati products specialize in taking care of your skin by removing make up, moisturizing and protecting your skin form the sun. All ingredients used in Melati are “NO Alcohol” and “NO animal derived”, and their Manufacturing process is also Halal certified. Try our made in Japan Halal certified skincare cosmetic “Melati”, and enjoy moisturized but comfortably dry feeling. “Melati” is recommended not only to Muslim women but also to those who prefer to use Natural skincare products. -----------------------------------------------

今藤志保 今藤志保
From /Melati (Melati) 【Halal correspondence cosmetics】

Melati Makeup Remover (Halal Cosmetics Cosmetics)
27.22  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Melati Makeup Remover (Halal Cosmetics Cosmetics)

[en] Melati Make Up Remover Removes make up quick and easy. Apply Melati with a cotton pad, then gently wipe away. Feel your skin moisturized, smooth and clean without washing. No activator used. Volume: 120mL Price: JPY 2,800 (excluding tax) Ingredients: WATER, GLYCERIN, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM HYALURONATE, SOLUBLE COLLAGEN, PRUNUSLANNESIANA FLOWER EXTRACT, COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL)LEAF EXTRACT, ASCORBIC ACID, MALIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, POTASSIUM HYDROXIDE, DEXTRIN, CARBOMER, PHENOXYETHANOL ※Halal Certification Logo is placed on the backside of box and bottle. ----------------------------------------------- Melati is an Indonesian word for Jasmine. It has an image of white and pretty flower with comfortable and relaxing fragrance. Halal natural skin care cosmetic “Melati” was born with our hope to be loved by All the people in the world such as Jasmine. Melati products specialize in taking care of your skin by removing make up, moisturizing and protecting your skin form the sun. All ingredients used in Melati are “NO Alcohol” and “NO animal derived”, and their Manufacturing process is also Halal certified. Try our made in Japan Halal certified skincare cosmetic “Melati”, and enjoy moisturized but comfortably dry feeling. “Melati” is recommended not only to Muslim women but also to those who prefer to use Natural skincare products. -----------------------------------------------

今藤志保 今藤志保
From /Melati (Melati) 【Halal correspondence cosmetics】

Melati UV Care Cream (Halal Cosmetics Cosmetics)
33.05  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Melati UV Care Cream (Halal Cosmetics Cosmetics)

[en] Melati UV Care Cream Non-sticky and mild gel type sunscreen will protect your skin from in and out safely because UV absorbent is in micro capsule. It will cut UV without absorbent touching your skin directly Volume: 30mL Price: JPY 3,400 (excluding tax) Ingredients: WATER, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, DIPROPYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, GLYCERIN, SQUALANE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, BUTYLENE GLYCOL, BETAINE, SODIUM HYALURONATE, SOLUBLE COLLAGEN, PRUNUS LANNESIANA FLOWER EXTRACT, PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT, PERILLA OCYMOIDES LEAF EXTRACT, COIX LACRYMA-JOBIMA-YUEN SEED EXTRACT, ASCORBIC ACID, VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER, MALIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, DEXTRIN, POLYSILICONE-14, POLYSORBATE 60, PHENOXYETHANOL, FRAGRANCE ※Halal Certification Logo is placed on the backside of box and bottle. ----------------------------------------------- Melati is an Indonesian word for Jasmine. It has an image of white and pretty flower with comfortable and relaxing fragrance. Halal natural skin care cosmetic “Melati” was born with our hope to be loved by All the people in the world such as Jasmine. Melati products specialize in taking care of your skin by removing make up, moisturizing and protecting your skin form the sun. All ingredients used in Melati are “NO Alcohol” and “NO animal derived”, and their Manufacturing process is also Halal certified. Try our made in Japan Halal certified skincare cosmetic “Melati”, and enjoy moisturized but comfortably dry feeling. “Melati” is recommended not only to Muslim women but also to those who prefer to use Natural skincare products. -----------------------------------------------

今藤志保 今藤志保
From /Melati (Melati) 【Halal correspondence cosmetics】

BLIEST men's wallets wallet classy wallet large zip around zipper hardware gift featured pennies put with
27  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

BLIEST men's wallets wallet classy wallet large zip around zipper hardware gift featured pennies put with

[en] [Materials] High quality PU leather 【Size】 Vertical about 10 cm × side 20 cm × thickness about 2.5 cm 【Weight】 242 g There are not too many cards and too few are optimal 6 sheets. It is a luxury round fastener wallet with a big impact and a lot of impact. There is also luxury lacking in popularity luxury brands are cool, men's wallet. It is also ideal for gifts with BLIEST brand gift case. The product has its own 60 day warranty on BLIEST. Color: Black Brown navy

細川亮 細川亮 /SSQQB Inc.
From /Fashion Shop in Japan

The Blushy Kitten Patterned Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Patterned Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Toast Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Toast Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 2.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

Sillform (tart confectionery goods)
83.11  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Sillform (tart confectionery goods)

[en] The material is mesh with silicon. Because it is in the mesh, excess oil falls, It is crispy and delicious tart is completed. Because it is a mesh, the dough does not come up because steam goes from the bottom. Size: 585 × 393 -Single Item Size: 80 (50) × H20

有限会社アワジヤ菓機 有限会社アワジヤ菓機 / 製菓製パン機械器具総合商社
From /Confectionery goods Awazia confectionery

Top plate for baked donut (ceramic processed)
204.12  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Top plate for baked donut (ceramic processed)

[en] This is a ceramic donut top for baking. Top Shelf Size: 547 × 398 Diameter 85 ㎜ Center 25 ㎜ Height 30 ㎜ Number: 15

有限会社アワジヤ菓機 有限会社アワジヤ菓機 / 製菓製パン機械器具総合商社
From /Confectionery goods Awazia confectionery

THE BEAUTY PHOTOGRAPHER
19245.6  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

THE BEAUTY PHOTOGRAPHER

[en] This is a professional high-performance studio developed to capture beautiful women. You can take a beautiful portrait photograph easily. In the concept of product development, we raised the content that "I do not lie in the best and beautiful", we commercialized. We are committed to the same quality as professional studio lighting, and we have achieved the satisfaction of being able to impress the subject without fail. It also allows you to have a wide variety of lighting and camera settings, and depending on the scene and fashion of the day, you can choose how you want to express your photos.

I.M.S.,CO LTD I.M.S.,CO LTD
From /I.M.S.,CO LTD

Linjou2016 small black and white Plaid high waist slim slim strap dropped waist strapless backless sleeveless summer dress
24.96  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Linjou2016 small black and white Plaid high waist slim slim strap dropped waist strapless backless sleeveless summer dress

Zhang Yongqiang Zhang Yongqiang /CEO/System Engineer/Designer
From /Panda • fashion • ♥ you ~

Festival (tray) pure rice big dragon centrifugal separation polish twice three minutes 1800 ml Asahi Shuzo Yamaguchi prefecture
180  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Festival (tray) pure rice big dragon centrifugal separation polish twice three minutes 1800 ml Asahi Shuzo Yamaguchi prefecture

[en] Festival (tray) pure rice big dragon centrifugal separation polish twice three minutes 1800 ml Asahi Shuzo Yamaguchi prefecture Yamaguchi Prefecture Iwakuni-shi Zhou Dong Town Yuetsu Asahi Shuzo Co., Ltd. 【Alcohol power】 15 ~ 16% 【Japanese sake】 4 [Acidity] 1.1 【Used rice】 Yamada Nishiki 23% Mirror

小林美貴子 小林美貴子
From /Nihonmon

Doggles pink [M]
38.88  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Doggles pink [M]

[ja] アメリカ生まれの犬用ゴーグル ドグルズのサイズ ※両目の間隔は瞳と瞳の間の長さです。 ※2箇所のバックルをワンちゃんの顔のまわりの大きさに合わせて調整して下さい。 ■「ドグルズ(Doggles)」とは? ドグルズは愛犬の眼を守るだけでなく、かけたら愛犬が10倍カワイくなる、大人気の犬専用ゴーグルです。本場アメリカで発売され、日本でも人気拡大中ですので、ご存知のオーナー様もいらっしゃると思います! ■警察犬やレスキュー犬も愛用 紫外線をカットし愛犬の目を守る為に作られたアメリカ生まれのゴーグルです。警察犬やレスキュー犬が使う犬用サングラスを製造しているドグルズ社の製品なので安心してご使用いただけます。 ■愛犬の「目」の強い味方 ドグルズ(Doggles)は強い日差しの紫外線だけでなく、障害物や風からワンちゃんの目を守ります。また前述の白内障予防にも最適です。軽くて丈夫な素材と曇りにくい特殊レンズを使用していますので、おでかけ時、愛犬の目のケアはこれでバッチリです! ■選べるサイズとカラー ドグルズ(Doggles)は ・シャンパンゴールド ・ピンク ・シャイニーレッド ・レーシング・ミリタリールック の選べる5色カラー。 サイズも4種類をご用意しておりますので、愛犬に似合うものをお選びいただけます。 商品写真はモニターの種類や設定などにより、実際の色と違って見えることがあります。 カラー シャイニーレッド 主材 レンズ:ポリカーボネート フレーム:プラスチック、ゴムバンド 可視光線透過率 スモークレンズ34.92%、オレンジレンズ 47.29%、ピンクレンズ55.76% レンズ UVカット・ANTI-FOG(くもり止め)飛散防止レンズ使用 生産国 台湾 メーカー Doggles

綛山一郎 綛山一郎 /A Japanese reliable product to you
From /Pet supplies

The Blushy Kitten Onigiri Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Onigiri Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Pudding Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Pudding Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Red Ogre and Blue Ogre Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Red Ogre and Blue Ogre Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Chicken Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Chicken Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Marshmallow Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Marshmallow Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.5 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Dorayaki Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Dorayaki Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Donut Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Donut Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Kagami Mochi Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.87  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Kagami Mochi Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 2.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Ice Cream Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Ice Cream Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.5 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Fortune Cookie Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Fortune Cookie Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Ramen Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Ramen Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 2.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Chocolate Chip Cookie Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Chocolate Chip Cookie Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Croissant Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Croissant Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Popsicle Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Popsicle Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 0.5 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Milk Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Milk Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Cinnamon Roll Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Cinnamon Roll Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Candy Corn Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Candy Corn Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 2.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Butter Crunch Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Butter Crunch Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.2 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Banana Bread Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Banana Bread Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.2 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Yarn Ball Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
14.67  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Yarn Ball Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Anime Fan Art Nyanko Sensei Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
17.61  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Anime Fan Art Nyanko Sensei Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Popcorn Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.87  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Popcorn Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.5 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Swirl Candy Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Swirl Candy Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.3 cm x 1.5 cm x 1.3 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Unicorn Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
18.34  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Unicorn Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Birdie Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Birdie Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.2 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

Chocolate Bar Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.87  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Chocolate Bar Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.5 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Gingerbread Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings [Ready to Ship]
19.07  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Gingerbread Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings [Ready to Ship]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 2.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Fruit Cake Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Fruit Cake Hybrid Felt Stainless Steel Stud Earrings [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.2 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

The Blushy Kitten Mochi Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings
16.14  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Mochi Kitten Felt Stainless Steel Stud Earrings

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): 1.0 cm x 1.5 cm x 1.0 cm PACKAGING: Each pair of stud earrings is packed in a felt earring holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your pair of earrings, please visit this link: https://goo.gl/forms/G4qfeSBNYhWltStw2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

Japanese Greentea -Okame-
13.5  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

Japanese Greentea -Okame-

[ja] 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) 深いコクとうまみを堪能! 急須はもちろん、水出しでも美味しくいただけます。

株式会社宇治園 株式会社宇治園
From /Ujien

The Blushy Kitten Ice Cream Hybrid Felt Stainless Steel Charm Bracelet [READY TO SHIP]
30.81  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

The Blushy Kitten Ice Cream Hybrid Felt Stainless Steel Charm Bracelet [READY TO SHIP]

[en] MATERIALS: Felt, stainless steel DIMENSIONS (Length x Width x Height): Length: 20.0 cm Minimum width: 0.3 cm (width of the infinity-shaped linkages) Maximum width: 1.5 cm (width of jump ring and charm) Thickness of charms: 0.5 cm PACKAGING: Each charm bracelet is packed in a felt jewelry holder, sealed in a clear plastic pocket and bubble-wrapped! CUSTOMISATION: To customize your charm bracelet, please visit this link: https://goo.gl/forms/32gCre07xkFb1xFE2 Wanna see more cute tiny felt stuff? Visit: https://www.theblushykitten.etsy.com Wanna see even more from TBK? Check out the following links: https://www.instagram.com/theblushykitten https://www.pinterest.com/theblushykitten https://www.facebook.com/theblushykitten Thank you nyan~ Have a MEOWELOUS day ahead

Jessie T. Jessie T. /The Blushy Kitten
From /The Blushy Kitten

[Made in Japan] Ladies crew neck sweater
89.1  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

[Made in Japan] Ladies crew neck sweater

[en] A sweater made in Japan using CASHWOOL of ZEGNA BARUFFA company which is a long-established spinning manufacturer of Italy. It is a product made with seamless manufacturing method called Japan unique WHOLE GARMENT. Because there is no seam, it will be a comfortable knitwear rich in stretchability. There are plenty of color variations and all 10 colors will be expanded.

渡邊圭 渡邊圭
From /CARAVEL_KNIT

No.620Dyeing with vegetables paper Light Brown
7.2  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

No.620Dyeing with vegetables paper Light Brown

森田 耕平 森田 耕平
From /Morita Washi wBuyBuy

No.620 Dyeing with vegetables paper Gray
7.2  അമേരിക്കൻ ഡോളർ

No.620 Dyeing with vegetables paper Gray

森田 耕平 森田 耕平
From /Morita Washi wBuyBuy