Upload Picture of option  
UI Language :
Currency :
Buy products from all over the world. Sell products to all over the world. Create Free Store
Ship From
Japan
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
Shop Manager

澤田 彩   


About Shop
Product Name

Color contact lens angelcolor bambi almond 30 sheets for 1 day use

Price 30.81 U.S. Dollar
度数(power)  
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
-4.25
-4.50
-4.75
-5.00
-5.25
-5.50
-5.75
-6.00
-6.50
-7.00
-7.50
-8.00
-8.50
-9.00
-9.50
-10.00
Quantity
About Shop
Japan
Contact lens shop
日本発のコンタクトレンズを販売しています。
Other popular items of this shop
Product description:
 
エンジェルカラーワンデー30枚入り
※一日使い捨てカラーコンタクトレンズ(度あり・度なし)
◆販売名:エンジェルカラーワンデー
◆DIA(直径)14.2mm / BC(ベースカーブ)8.6mm
◆含水率:38.6%
◆取扱度数
0.00(度なし) -0.50〜 -6.00(0.25単位)-6.00〜 -10.00(0.50単位)≪32度数≫
◆終日装用
◆内容:1箱30枚入り
◆使用期間:開封後1日(使用法・使用頻度により異なります。)
◆製造販売元:(株)アイレ
◆販売元:(株)T-Garden
◆企画:(株)アジアネットワークス
◆承認番号:22300BZX00212A07
天使顏色一天30件※1天一次性色接觸透鏡(度阿里度無)◆品牌名稱:天使顏色一天◆DIA(直徑)14.2毫米/ BC(基弧)8.6毫米◆水分含量:38.6%◆處理頻率0.00(無度)-0.50 -6.00〜(0.25單位)-6.00〜-10.00(0.50單位)«32頻率»◆整天戴著◆內容:箱30 1片◆使用期限:1天之後打開(使用和使用取決於頻率)◆製造商:(股票)艾雅◆出版社:(股票)T-花園◆規劃:(股票)亞洲網絡◆批准文號:。22300BZX00212A07
color de ángel de un día a 30 piezas ※ uno días de lentes de contacto de color desechable (grados Ali grado Ninguno) ◆ Nombre de Marca: color de ángel un día ◆ DIA contenido (diámetro) de 14,2 mm / BC (base curva) 8.6mm ◆ humedad: 38,6% Manejo ◆ frecuencia de 0.00 (sin título) -0.50 -6.00 ~ (0,25 unidades) -6,00 -10,00 ~ (0,50 unidades) «32 de frecuencia» ◆ todo el día llevando ◆ contenidos: 1 caja de 30 piezas ◆ periodo de uso: un día después de la apertura (uso y el uso depende de la frecuencia) ◆ proveedor :( de la fabricación) Ayre ◆ Editorial Stock :() planificación T-Jardín de la ◆ :() redes de Asia ◆ número de registro :. 22300BZX00212A07
Angel Color One Day 30 pieces included ※ One day disposable color contact lenses (with and without degree) ◆ Sales name: Angel color one day ◆ DIA (diameter) 14.2mm / BC (base curve) 8.6mm ◆ moisture content: 38.6% ◆ Handling Frequency 0.00 (no degree) -0.50 to -6.00 (0.25 unit) -6.00 to -10.00 (0.50 unit) «32 degrees» ◆ All day wearing ◆ Contents: 30 boxes per box ◆ Use period: 1 day after opening · It depends on frequency of use.) ◆ Manufacturer selling agency: Aile Co., Ltd. ◆ Distributor: T-Garden ◆ Planning: Asia Networks Co., Ltd. Approval number: 22300 BZX 00212 A 07
couleur Angel One Day 30 pièces ※ une jours de lentilles de contact de couleur à usage unique (degrés Ali degré Aucun) ◆ Nom de marque: couleur Angel One Day ◆ DIA (diamètre) 14.2mm / BC (courbe de base) 8.6mm ◆ teneur en humidité: 38,6% ◆ Manutention fréquence 0.00 (pas de degré) -0,50 ~ -6,00 (0,25 unités) -6,00 ~ -10,00 (0,50 unités) «32 fréquences» ◆ port toute la journée ◆ contenu: 1 boîte de 30 pièces ◆ période d'utilisation: un jour après l'ouverture (utilisation et l'utilisation dépend de la fréquence) ◆ fournisseur de fabrication :( stock) Ayre ◆ Editeur :( stock) T-Garden ◆ planification :( stock) réseaux Asie ◆ numéro d'agrément :. 22300BZX00212A07
天使颜色一天30件※1天一次性色接触透镜(度阿里度无)◆品牌名称:天使颜色一天◆DIA(直径)14.2毫米/ BC(基弧)8.6毫米◆水分含量:38.6%◆处理频率0.00(无度)-0.50 -6.00〜(0.25单位)-6.00〜-10.00(0.50单位)«32频率»◆整天戴着◆内容:箱30 1片◆使用期限:1天之后打开(使用和使用取决于频率)◆制造商:(股票)艾雅◆出版社:(股票)T-花园◆规划:(股票)亚洲网络◆批准文号:。22300BZX00212A07
Thiên thần màu One Day 30 mảnh ※ kính áp tròng màu dùng một lần một ngày (độ Ali độ None) ◆ Tên thương hiệu: màu thiên thần One Day ◆ DIA nội dung (đường kính) 14.2mm / BC (cơ sở đường cong) 8.6mm ◆ ẩm: 38,6% ◆ Xử lý tần số 0.00 (không có bằng cấp) -0.50 -6.00 ~ (0,25 đơn vị) -6.00 ~ -10,00 (0.50 đơn vị) «32 tần số» ◆ cả ngày mặc ◆ nội dung: 1 hộp 30 miếng ◆ Thời gian sử dụng: một ngày sau khi mở (sử dụng và sử dụng phụ thuộc vào tần số) ◆ sản xuất nhà cung cấp :( chứng khoán) Ayre ◆ Nhà xuất bản :( chứng khoán) T-Garden ◆ hoạch :( chứng khoán) mạng châu Á ◆ số chính :. 22300BZX00212A07
cor anjo Um Dia 30 peças ※ um dia cor descartável lente de contacto (graus Ali grau Nenhum) ◆ Marca: cor anjo Um Dia ◆ DIA conteúdo (diâmetro) 14,2 milímetros / BC (base de curva) 8,6 milímetros ◆ humidade: 38,6% Manuseamento ◆ frequência 0.00 (nenhum grau) -0,50 ~ -6,00 (0,25 unidades) -6,00 ~ -10,00 (0,50 unidades) «32» frequência M todas dia desgasta ◆ conteúdo: uma caixa de 30 peças ◆ período de utilização: um dia após a abertura (uso ea utilização depende da freqüência) ◆ fornecedor :( estoque de fabricação) Ayre ◆ Editor :( estoque) o planejamento T-Garden ◆ :( estoque) redes Ásia ◆ número de aprovação :. 22300BZX00212A07
Angelo colore One Day 30 pezzi ※ uno giorno il colore delle lenti a contatto usa e getta (gradi Ali grado Nessuno) ◆ Marca: colore Angel One Day ◆ DIA contenuti (diametro) 14,2 millimetri / BC (base della curva) 8,6 millimetri ◆ umidità: 38,6% Handling ◆ frequenza di 0.00 (nessun grado) -0.50 -6.00 ~ (0,25 unità) -6.00 -10.00 ~ (0,50 unità) «32 frequenza» ◆ indossare tutto il giorno ◆ contenuti: 1 confezione di 30 pezzi ◆ periodo di utilizzo: un giorno dopo l'apertura (uso e l'uso dipende dalla frequenza) ◆ produzione vendor :( magazzino) Ayre ◆ Editore :( magazzino) T-Garden ◆ pianificazione :( magazzino) reti Asia ◆ numero di omologazione :. 22300BZX00212A07
Engel Farbe One Day 30 Stück ※ 1 Tag Einweg-Farbkontaktlinse (Grad Ali Grad None) ◆ Markenname: Engels Farbe One Day ◆ DIA (Durchmesser) 14,2 mm / BC (Basiskurve) 8.6mm ◆ Feuchtigkeitsgehalt: 38,6% ◆ Handhabung 0,00 Frequenz (ohne Abschluss) -0.50 ~ -6,00 (0,25 Einheiten) -6.00 ~ -10,00 (0,50 Einheiten) «32 Häufigkeit» den ganzen Tag ◆ ◆ Inhalt tragen: 1 Karton von 30 Stück ◆ Nutzungsdauer: ein Tag nach dem Öffnen (Verwendung und die Verwendung von der Frequenz abhängt) ◆ Herstellungs Anbieter :( Lager) Ayre ◆ Verlag :( Lager) T-Garten ◆ Planung :( Lager) Asien Netzwerke ◆ Zulassungsnummer :. 22300BZX00212A07
แองเจิลสีวันหนึ่ง 30 ชิ้น※วันหนึ่งคอนแทคเลนส์สีที่ใช้แล้วทิ้ง (องศาอาลีศึกษาระดับปริญญาไม่มี) ◆ยี่ห้อ: สีแองเจิลวันหนึ่ง◆ DIA เนื้อหา (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 14.2mm / BC (ฐานโค้ง) 8.6mm ◆ความชื้น: 38.6% จัดการ◆ ความถี่ 0.00 (ไม่มีองศา) -0.50 -6.00 ~ (0.25 หน่วย) -6.00 -10.00 ~ (0.50 หน่วย) «32 ความถี่»◆ตลอดทั้งวันสวมใส่เนื้อหา◆: 1 กล่อง 30 ชิ้น◆ระยะเวลาการใช้งาน: หนึ่งวันหลังจากที่เปิด (ใช้งาน และการใช้งานขึ้นอยู่กับความถี่) ◆ผลิตผู้ขาย :( หุ้น) Ayre ◆สำนักพิมพ์ :( หุ้น) T-Garden ◆วางแผน :( หุ้น) เครือข่ายเอเชีย◆การอนุมัติจำนวน :. 22300BZX00212A07
엔젤 컬러 원데이 30 장 들어가고 ※ 하루 일회용 컬러 콘택트 렌즈 (도 있음도 없음) ◆ 판매 이름 : 엔젤 컬러 원데이 ◆ DIA (직경) 14.2mm / BC (베이스 커브) 8.6mm ◆ 함수율 : 38.6 % ◆ 취급 도수 0.00 (도하) -0.50~ -6.00 (0.25 단위) -6.00~ -10.00 (0.50 단위) «32 도수»◆ 하루 종일 착용 ◆ 내용 : 1 상자 30 매들이 ◆ 사용 기간 : 개봉 후 1 일 (사용법 · 사용 빈도에 따라 다릅니다.) ◆ 제조 업체 :( 주) 아이 레 ◆ 판매원 :( 주) T-Garden ◆ 기획 :( 주) 아시아 네트웍스 ◆ 승인 번호 : 22300BZX00212A07
ملاك لون واحد يوم 30 قطعة ※ يوم واحد اللون المتاح العدسات اللاصقة (درجة علي درجة لا يوجد) ◆ اسم العلامة التجارية: ملاك لون واحد يوم ◆ DIA المحتوى (قطر) 14.2mm / BC (قاعدة منحنى) 8.6mm ◆ الرطوبة: 38.6٪ ◆ المناولة تردد 0.00 (أي درجة) -0.50 -6.00 ~ (0.25 وحدة) -6.00 ~ -10.00 (0.50 وحدة) «32 تردد» ◆ ◆ كل يوم يرتدي المحتويات: 1 علبة من 30 قطعة ◆ فترة الاستخدام: بعد يوم واحد فتح (استخدام واستخدام يعتمد على تردد) ◆ بائع :( الأسهم التصنيع) أير ◆ الناشر :( الأسهم) التخطيط T-حديقة ◆ :( الأسهم) شبكات آسيا ◆ عدد موافقة :. 22300BZX00212A07
Ангел цвет Один день 30 штук ※ один день одноразовые контактные линзы цвета (градусов Али степени отсутствует) ◆ Фирменное наименование: Angel цвет Один день ◆ АСВ содержание (диаметр) 14.2mm / БК (базовая кривая) 8.6mm ◆ влаги: 38,6% ◆ Обращение частота 0,00 (без степени) -0,50 ~ -6,00 (0,25 единиц) -6,00 ~ -10,00 (0,50 единиц) «32 частоты» ◆ весь день носить ◆ содержание: 1 коробка 30 штук ◆ используйте период: один день после открытия (использование и использование зависит от частоты) ◆ производство производителя :( складочном) Эйром ◆ Издательство :( складочное) T-сад ◆ планирование :( складочный) сети Азии ◆ Номера официального утверждения :. 22300BZX00212A07
Ängel färg En Dag 30 stycken ※ en dag disponibel färg kontaktlins (grader Ali grad Ingen) ◆ Varumärke: angel färg En Dag ◆ DIA (diameter) 14.2mm / BC (baskurva) 8.6mm ◆ fukthalt: 38,6% ◆ Hantering frekvens 0,00 (ingen grad) -0,50 ~ -6,00 (0,25 enheter) -6,00 ~ -10,00 (0,50 enheter) «32 frekvens» ◆ hela dagen bär ◆ innehållet: en låda av 30 bitar ◆ användning period: en dag efter öppnandet (användning och användning beror på frekvensen) ◆ tillverkning leverantör :( lager) Ayre ◆ Utgivare :( stock) T-Garden ◆ planering :( lager) Asien nätverk ◆ godkännandenummer :. 22300BZX00212A07
Angel warna One Day 30 keping ※ satu hari warna boleh guna kanta sentuh (darjah Ali ijazah Tiada) ◆ Jenama: Angel warna One Day ◆ DIA kandungan (diameter) 14.2mm / BC (asas lengkung) 8.6mm ◆ kelembapan: 38.6% Pengendalian ◆ kekerapan 0.00 (tiada ijazah) -0,50 ~ -6.00 (0.25 unit) -6.00 ~ -10,00 (0.50 unit) «32 kekerapan» ◆ sepanjang hari memakai kandungan ◆: 1 kotak 30 keping ◆ tempoh penggunaan: satu hari selepas merasmikan (penggunaan dan penggunaan bergantung kepada kekerapan) ◆ vendor :( saham pembuatan) Ayre ◆ Penerbit :( stock) T-Garden ◆ perancangan :( saham) rangkaian Asia ◆ nombor kelulusan :. 22300BZX00212A07
Anioł kolor One Day 30 sztuk ※ jednodniowe soczewki kontaktowe jednorazowego kolorów (stopnie Ali stopień None) ◆ Marka: anioł kolor One Day ◆ DIA zawartość (średnica) 14.2mm / BC (baza krzywa) 8.6mm ◆ wilgoć: 38,6% ◆ Postępowanie częstotliwość 0,00 (bez stopnia) -0,50 -6,00 ~ (0,25 jednostki) -6,00 -10,00 ~ (0,50 jednostki) «32 częstotliwości» ◆ ◆ cały dzień na sobie zawartość: 1 pudełko z 30 sztuk ◆ okres użytkowania: jeden dzień po otwarciu (wykorzystanie i wykorzystanie zależy od częstotliwości) ◆ produkcja sprzedawca :( akcje) Ayre ◆ Wydawca :( Grafika) planowanie T-Garden ◆ :( Grafika) sieci Azja ◆ Numer homologacji :. 22300BZX00212A07
Angel farve One Day 30 stykker ※ en dag engangsemballage farve kontaktlinser (grader Ali grad Ingen) ◆ Mærkevare: Angel farve One Day ◆ DIA (diameter) 14.2mm / BC (base kurve) 8.6mm ◆ fugtindhold: 38,6% ◆ Håndtering frekvens 0.00 (ingen grad) -0,50 ~ -6,00 (0,25 enheder) -6,00 ~ -10,00 (0,50 enheder) «32 frekvens» ◆ hele dagen iført ◆ indhold: 1 kasse af 30 stykker ◆ brug periode: én dag efter åbning (brug og brug afhænger af hyppigheden) ◆ produktion leverandør :( lager) Ayre ◆ Publisher :( lager) T-Have ◆ planlægning :( lager) Asia-netværk ◆ godkendelsesnummer :. 22300BZX00212A07
Angel farge One Day 30 stykker ※ en dag disponibel farge linser (grader Ali grad Ingen) ◆ Merkenavn: Angel farge One Day ◆ DIA (diameter) 14.2mm / BC (base kurve) 8,6 mm ◆ fuktighetsinnhold: 38,6% ◆ Håndtering frekvens 0,00 (ingen grad) -0,50 ~ -6,00 (0,25 enheter) -6,00 ~ -10,00 (0,50 enheter) «32 frekvens» ◆ hele dagen iført ◆ innholdet: en boks av 30 stykker ◆ bruk periode: én dag etter åpning (bruk og bruk avhenger av frekvens) ◆ produksjon leverandør :( lager) Ayre ◆ Utgiver :( lager) T-Garden ◆ planlegging :( lager) Asia nettverk ◆ godkjenningsnummer :. 22300BZX00212A07
Customer Reviews
English
Chinese Simplified
Chinese Traditional
Japanese
Spanish
Korean
French
Thai
Vietnamese
Malay
Portuguese
German
Italian
Arabic
Russian
Hebrew
Polish
Swedish
Norwegian
Danish
Afrikaans
Albanian
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Chichewa
Croatian
Czech
Dutch
Esperanto
Estonian
Filipino
Finnish
Galician
Georgian
Greek
Gujarati
Haitian Creole
Hausa
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Irish
Javanese
Kannada
Kazakh
Khmer
Klingon
Lao
Latin
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar (Burmese)
Nepali
Persian
Punjabi
Romanian
Serbian
Sesotho
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Sudanese
Swahili
Tajik
Tamil
Telugu
Turkish
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Welsh
Yiddish
Yoruba
Zulu
1
...